Zagotavljanje požarne varnosti je na ravni podjetja izredno pomembno. Zadostna raven požarne varnosti zagotavlja varnost ljudi, premoženja in okolja. Minimalne zahteve za izvajanje ukrepov na področju varstva pred požarom podajajo predpisi, od lastnikov oziroma uporabnikov objektov pa je odvisno, kako zahteve izpolnjujejo.

Požarna statistika kaže, da zgolj minimalno izpolnjevanje normativnih zahtev pogosto ni dovolj, saj število požarov v Sloveniji vsako leto narašča, prav tako narašča število poškodovanih in smrtnih žrtev zaradi požarov.

Za zagotavljanje požarne varnosti štejemo tri vrste ukrepov:

1. AKTIVNA POŽARNA ZAŠČITA
Aktivni ukrepi požarne zaščite so tehnični ukrepi, s katerimi preprečujemo nastanek in širjenje požara ter njegove posledice, ki vplivajo na ljudi in premoženje. Sem štejemo naprave za odkrivanje, javljanje in alarmiranje, naprave za gašenje, naprave za odvod dima in toplote, varnostno razsvetljavo in naprave za oskrbo z električno energijo.

2. PASIVNA POŽARNA ZAŠČITA
Pasivni ukrepi požarne zaščite upoštevamo že pri gradnji objektov, kjer objekt požarno ločimo v več sektorjev, izbiramo manj ali celo negorljive materiale…

3. ORGANIZACIJSKI UKREPI
Ti ukrepi se nanašajo na organizacijo varstva pred požarom v podjetju ali objektu. Sem štejemo izobraževanje in usposabljanje na področju varstva pri delu:

Med preventivne organizacijske ukrepe varstva pred požarom, katerih namen je zmanjšati možnost za nastanek požara, ob njegovem nastanku pa preprečevanje širjenja požara in zagotavljanje varne evakuacije, spadajo:

 KAJ PRAVI ZAKONODAJA?

Minimalne zahteve za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je delodajalcu v okviru svojega pravnega reda naložila kot obvezo država, s ciljem varnosti in zdravja pri delu ter varovanja ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo.

Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) v 35. členu določa izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije, katerih predmet, vsebino, obliko, pogoje za izdelavo natančneje določa Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/2007).

DOLŽNOSTI DELODAJALCA

Vsak delodajalec je skladno z Zakonom o varstvu pred požarom obvezen upoštevati predpisane ukrepe varstva pred požarom s ciljem preprečevanja nastanka požarov in reševanja ljudi, premoženja, živali, kulturne dediščine in okolja.

V okviru izvajanja varstva pred požarom ima delodajalec naslednje dolžnosti:

  1. izvajati organizacijske ukrepe varstva pred požarom, med katere spadajo:
  1. Izvajati ustrezne tehnične ukrepe varstva pred požarom, odvisno od vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite pred požarom, med katere spadajo:

Izdelovanje požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije

V skladu s 36. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l.RS, št. 3/07) je lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov odgovoren za varstvo pred požarom.

Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije mora izdelati lastnik ali uporabnik objekta ali oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Lastnik ali uporabnik lahko sprejme odločitev, da za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblasti ustrezno usposobljeno fizično ali pravno osebo. Pooblaščena oseba izvaja letne kontrolne preglede, izdela zapisnike, opozarja in skrbi za varstvo pred požarom.

Če požarni red, požarni načrt ali načrt evakuacije izdela oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektu, mora ta izpolnjevati pogoje, določene s predpisi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

 

Business_Icons6Še nimate zagotovljenega varstva pred požarom?

Pokličite na tel. 01/563 50 36 ali nam pišite na [email protected] in poskrbeli bomo za vsa potrebna usposabljanja, požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije.