FirePožarni načrt je grafični prikaz stanja objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara in se zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride.

 
KOMU JE NAMENJEN?
Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.

Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta. Gasilska enota ga lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. Lastnik ali uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta.

 

KAJ VSEBUJE ?
C:UsersMatijaDesktop20122012 VPP2012 NE IN PNNEFRODIAL LJPožarni načrt vsebuje prikaz objekta v prostoru in prikaz požarne varnosti objekta. Prikaz objekta v prostoru mora zajemati podatke o legi in namembnosti vseh objektov na zemljišču, stopnji požarne obremenitve, intervencijskih poteh in postavitvenih površinah za gasilce in druge reševalce, visoko in nizkonapetostnih elektrovodih in napravah, plinovodih ali vodih požarno nevarnih snovi, hidrantnih omrežjih in drugih vodnih virih za potrebe gašenja, nevarnih snoveh in eksplozijsko ogroženih prostorih ter gasilskih orodiščih.

 

Prikaz požarne varnosti objekta mora v tlorisih posameznih etaž zajemati podatke o mejah požarnih sektorjev, odprtinah v zidovih in stropovih z zaporami, dostopnih poteh, evakuacijskih poteh in stopniščih, posebej požarno nevarnih prostorih, prostorih, kjer se ne sme gasiti z vodo, prostorih s sevanjem, električnih transformatorjih in napravah za oskrbo z energijo ter stikalih za te naprave, tlačni opremi, legi plinske požarne pipe, vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom ter možnostih notranjega napada.

Glede na velikost in zgradbo objekta se lahko pripravijo tudi požarni načrti za posamezne dele etaž z vrisanimi nevarnostmi.

 

PO ČEM PREPOZNAMO DOBER POŽARNI NAČRT?

  • Dober požarni načrt je izdelan pregledno, praviloma na formatu A4 ali A3 oziroma formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov.
  • Posamezni tlorisi etaž, pritličja in kleti so izdelani v istem merilu, kajti tloris na nivoju mikrolokacije in makro lokacije odraža dejansko stanje. Iz takšnega načrta je moč razbrati podatke o lokaciji obravnavanega objekta, posamezni etaži, pritličju ali nivoju kleti.
  • Za označevanje opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom ter vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, so upoštevani predpisi o grafičnih znakih za izdelavo prilog požarnih redov.
  • Na požarnem načrtu, ki prikazuje objekt v prostoru (makrolokacija), mora biti prikazana vsebina, ki je opredeljena v 2. odstavku, 9. člena Pravilnika o požarnem redu, prikaz požarne varnosti objekta v tlorisih (mikrolokacija) posameznih etaž, mora na posameznem požarnem načrtu zajemati podatke, ki so opredeljenI v 2. odstavku istega člena obravnavanega pravilnika.

Požarni načrt mora biti izdelan v merilu, praviloma na formatu A4 ali A3 ali v drugem formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov. Za označevanje opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom ter vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite je treba upoštevati Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS, št. 138/04), ki določa, da se za izdelavo požarnega načrta uporabljajo grafični znaki, ki so priloga k navedenemu pravilniku, in smiselno standarde SIST ISO 6790 in SIST EN 60079-10. Velikost grafičnih znakov je treba smiselno prilagoditi velikosti požarnega načrta.

 

 KAKO PRIPRAVITI DOBER POŽARNI NAČRT?

  • Dober požarni načrt se lahko pripravi le na podlagi odkritega sodelovanja naročnika in izdelovalca požarnega načrta. Kakršno koli prikrivanje dejanskega stanja s strani naročnika je zelo neproduktivno in časovno izredno potratno za obe strani.
  • Izdelovalec požarnega reda mora od naročnika pridobiti čim več informacij o dejanskem stanju v objektu, objekt si mora tudi ogledati in na licu mesta preveriti ujemanje dejanskega stanja s stanjem iz morebitnih že obstoječih tlorisov.
  • V praksi se je izkazalo, da se nekako na vsakih pet let v objektu izvedejo prenove prostorov, ki so lahko iz vidika požarne varnosti zelo pomembne. Velikokrat gre za pregrajevanje prostorov, ki posledično vplivajo tudi na potek evakuacijske poti v objektu.

 

ZAKONODAJNE ZAHTEVE
Obveznost izdelave požarnega načrta opredeljuje 2. odstavek, 2. člena Pravilnika o požarnem redu, ki pravi, da je potrebno požarni načrt izdelati za objekte, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi.

Požarni načrt mora biti izdelan tudi za objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje.

Izvod požarnega načrta je potrebno izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju, kjer se nahaja objekt.

 

KDO LAHKO POMAGA PRI PRIPRAVI POŽARNEGA NAČRTA?
Pri izdelavi požarnega načrta lahko sodelujejo le tisti, ki so si od lastnika ali uporabnika poslovnega ali industrijskega objekta pridobili pooblastilo za tovrstno izvajanje ukrepa varstva pred požarom in izpolnjujejo pogoje, ki so opredeljeni v Pravilniku o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Lastnik ali uporabnik poslovnega ali industrijskega objekta lahko za izdelavo požarnega načrta pooblasti pri njem zaposleno osebo, pravno osebo, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. V 12. členu Pravilniku o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,  je opisano kakšna znanja in kvalifikacije mora imeti oseba, ki je pooblaščena za izdelavo požarnega načrta.

 

Business_Icons6Še nimate izdelanega požarnega načrta?

Če želite naročiti izdelavo požarnega načrta, nas pokličite na tel. 01/563 50 36 ali nam pišite na [email protected].