Podjetje Agil d.o.o.

AgilPodjetje Agil d.o.o. je rastoče in uspešno podjetje z vizijo, tradicijo in bogatimi izkušnjami na področju varstva pri delu in požarnega varstvaLeta 1980 se je podjetje uveljavilo na področju prodaje in servisa gasilnikov, dvajset let kasneje pa je svoje storitve nadgradilo pri zagotavljanju varnih in zdravih pogojev delovanja podjetij. Tako že 40 let skrbimo za potrebe in zahteve naročnikov, ki jih prinaša sodobno delovno okolje.  V tem času smo pridobili neprecenljive izkušnje in reference, saj nas vodi skrb za zdravje ljudi, njihovo varnost in zagotavljanje čim višje ravni kakovosti življenja na splošno. Naša osnovna prednost je stalno izpopolnjevanje znanj in izkušenj, ki nam omogočajo, da lahko naročnikom ponudimo kvalitetne storitve in izdelke, prilagojene njihovim željam in potrebam. S teoretičnimi in praktičnimi strokovnimi znanji, projektnimi izkušnjami, kompetentnostjo ter uporabo sodobnih pristopov in orodij želimo našim naročnikom omogočiti varno in prijazno delovno okolje, izboljšati kakovost delovnega okolja, zagotoviti vsa potrebne zakonske obveznosti na področju varnosti pri delu in prispevati k razvoju varovanja zdravja.

Na podlagi zaupanja in dolgoročnega sodelovanja z našimi naročniki sta  vizija in poslanstvo podjetja enostavna: Želimo postati trden člen na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

Pogoji poslovanja

Delovni čas

Uradni delovni čas podjetja Agil d.o.o. je od ponedeljka do petka, od 7:00 do 15:00 ure.

Naročanje storitev

 • po elektronski pošti na [email protected],
 • elektronsko preko spletne strani agil.si,
 • po telefonu: 01/563 50 36,
 • po pošti na naslov: Agil d.o.o., Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana – Črnuče,
 • osebno na sedežu podjetja: Agil d.o.o., Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana – Črnuče.

Ponudbe sestavljamo na podlagi povpraševanja. Veljavnost ponudbe je določena na ponudbi. O pogojih  izvedbe storitve (usposabljanje, kontrola, pregledi in preizkusi) in dokumentaciji, ki jo mora naročnik predhodno predložiti, se strokovni izvajalec dogovori pred pričetkom izvedbe storitve.

Rok za izvedbo storitve se dogovori z naročnikom v okviru pogodbe oz. dogovora.

Preklic naročila

Naročnik lahko svoje naročilo pisno (po pošti ali elektronski pošti) prekliče, vendar le v primeru, če naročilo še ni bilo izvedeno oziroma je izvajanje naročila mogoče preprečiti brez dodatnih stroškov.

Cene storitev in plačilni pogoji

Cene storitev Agil d.o.o. se obračunajo po trenutno veljavnem ceniku storitev podjetja, veljavnem na dan podpisa pogodbe ali naročila storitve. Veljaven cenik je na voljo na sedežu podjetja. Davek na dodano vrednost (DDV) v cenah v ceniku ni vključen in se obračuna ob izstavitvi računa. Potni stroški se obračunajo dodatno, v kolikor je bilo tako dogovorjeno.

Naročnik plača storitev na transakcijski račun podjetja, na podlagi izstavljenega predračuna oz. računa, z rokom plačila, ki je medsebojno dogovorjen.

Plačila o opravljeni storitvi se izvedejo v skladu s sklenjeno pogodbo ali dogovorom.

Pritožbe in reklamacije

Naročnik lahko v osmih dneh od zaključene storitve in prejema dokumentov poda pritožbo ali reklamacijo na opravljeno storitev. Pritožbo lahko poda pisno, po pošti alielektronski pošti. Ustne reklamacije sprejemamo samo na sedežu podjetja. Agil d.o.o. se zaveže da bo vse pritožbe in reklamacije rešilo v najkrajšem možnem času in bo o tem pisno obvestilo naročnika.

Varovanje poslovne tajne

Agil d.o.o. se zavezuje da ves čas, tudi po zaključku dela, kot poslovno skrivnost varuje vse naročnikove zaupne informacije ali poslovne skrivnosti, oziroma ostale podatke, ki so mu bili dostopni pri opravljanju storitve in se nanašajo na naročnika in na njegovo poslovanje.

Obveznosti delodajalca

Pravice in dolžnosti delodajalca in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu so določeni z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu- ZVZD-1 ter veljavnimi tehnično-varnostnimi predpisi.

 

Kdo je delodajalec oziroma tisti, ki mora za svoje delavce zagotoviti varno in zdravju neškodljivo delo?

ZVZD določa, da je delodajalec oseba, ki na podlagi pogodbe o delu zaposluje delavca. Kot delodajalec v smislu tega zakona se šteje tudi oseba, ki na kakršni koli pravni podlagi zaposluje delavca (pogodbena dela, študentski servis itd.). Kot delodajalec se šteje tudi kmet ali fizična oseba, ki sam ali s člani svojih gospodarstev oziroma družinskimi člani opravlja kmetijsko, pridobitno ali drugo dejavnost kot edini ali glavni poklic in ne zaposluje drugih oseb.

 

Obveznosti delodajalca so:

 • delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom,
 • delodajalec mora izvajati ukrepe in izbirati delovne metode, ki stalno izboljšujejo stopnjo varnosti in zdravja pri delu,
 • delodajalec ne more prenesti svoje odgovornosti na nobeno drugo osebo.

Ukrepi, ki jih izvaja delodajalec in ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu, ne smejo delavcem povzročiti nobenih finančnih obveznosti.

 

Obveznosti delodajalca glede varnosti pri delu so:

 • izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja,
 • določiti strokovnega delavca,
 • določiti pooblaščenega zdravnika,
 • sprejeti ukrepe požarnega varstva,
 • izdaja navodil za varno delo,
 • sprejeti ukrepe prve pomoči in evakuacije,
 • usposabljanje za varno delo,
 • obveščati delavce o nevarnostih,
 • zagotavljati periodičnE preiskavE delovnega okolja in delovne opreme,
 • zagotavljati zdravstvene preglede delavcev.
Zakonodaja
Varnost in zdravje pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu-ZVZD-1Uradni list RS, št. 43/11

 

Varstvo pred požarom

Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D

Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12

 

Varstvo okolja

Zakon o varstvu okolja (ZVO), Uradni list RS, št. 32/931/9656/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 41/04 – ZVO-1

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08108/09108/09– ZPNačrt-A, 48/1257/12 in 92/13

 

Varnost strojev

 

Gasilni aparati

Konkurenčne prednosti

Naročnikom zagotavljamo kratek odzivni čas in fleksibilnost, saj nam znanje in izkušnje pomagajo pri iskanju najustreznejših kakovostnih rešitvah po konkurenčnih cenah, ki so prilagojene posebnostim vsakega naročnika.

Potrebujete storitve ali nasvet?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.