Izdelava požarnega reda s požarnimi in evakuacijskimi načrti

Za vse objekte je potrebno na osnovi Zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz izdelati požarni red z vsebino, ki jo določa Pravilnik o požarnem redu.

 

Kaj vsebuje izdelava požarnega reda?

POŽARNI RED, katerega dobi upravnik poslovnega objekta, vsebuje in določa: 

 • organizacijo varstva pred požarom,
 • ukrepe varstva pred požarom,
 • navodila za ravnanje in ukrepanje v primeru požara,
 • vrste in način usposabljanja uporabnikov objekta za varstvo pred požarom.

Požarni red ima priloženo še:

 • izvleček požarnega reda,
 • načrt evakuacije,
 • navodila za zaposlene v primeru požara,
 • evidenčni listi o opremi za gašenje,
 • evidenčni listi o požarih in eksplozijah,
 • evidenčni list opreme, sredstev in naprav z roki in vrstami pregledov,
 • kontrolni list za posamezno vrsto opreme, sredstva in naprave.

Kompletna storitev zajema:

 • izdelava požarnega reda z evidencami in kontrolnimi listi,
 • Izvlečki Požarnega reda z okvirjem in pod steklom za vsako etažo,
 • Požarni načrt – z okvirjem in pod steklom (računalniško izrisani),
 • Table z označeno smerjo evakuacije,
 • Table za končni izhod (velike IZHOD).

Cilj varstva pred požarom 

Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje življenja in zdravja zaposlenih in obiskovalcev ter premoženja uporabnika objekta pred požarom.

Namen požarnega reda 

Požarni red ureja celoten sistem varstva pred požarom v objektu in določa:

 • organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih pri preprečevanju nastanka požara,
 • ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne razmere, kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri, tam kjer je to prepovedano,
 • odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov,
 • podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej,
 • ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,
 • ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo,
 • druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov,
 • navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih,
 • vrste in načine usposabljanja zaposlenih.

Naša storitev zajema:

 • Izdelavo požarnega reda z evidencami in kontrolnimi listi,
 • izvlečke požarnega reda z okvirjem in pod steklom za vsako etažo,
 • požarni načrt – z okvirjem in pod steklom (računalniško izrisani),
 • table z označeno smerjo evakuacije,
 • table za končni izhod (velike IZHOD).

Še nimate izdelanega požarnega načrta?

Če želite naročiti izdelavo požarnega reda s požarnimi ter evakuacijskimi načrti, nas pokličite na tel. 01/563 50 36 ali nam pišite.