Požarni red za objekt

Požarni red je interni akt podjetja, ureja celoten sistem varstva pred požarom v objektu in določa:

 • Organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih pri preprečevanju nastanka požara,
 • ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne razmere, kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri, tam kjer je to prepovedano,
 • odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov,
 • podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej,
 • ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,
 • ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo,
 • druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov,
 • navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih,
 • vrste in načine usposabljanja zaposlenih.

Lastnik objekta mora izdelavo požarnega reda prilagoditi predvsem trem pomembnim elementom: lastnostim objekta, pričakovanemu požaru in številu ter specifičnim lastnostim uporabnikom objekta.

Požarni red

Revizija požarnega reda

Požarni red je dokument, ki ga je treba stalno ažurirati v skladu s spremembami v objektu ali njegovem delu, ki vplivajo na požarno varnost. Njegova vsebina mora biti smiselno prilagojena posebnostim in namembnosti posameznega objekta ali njegovega dela.

Naša storitev zajema:
 • Izdelavo požarnega reda z evidencami in kontrolnimi listi,
 • izvlečke požarnega reda z okvirjem in pod steklom za vsako etažo,
 • požarni načrt – z okvirjem in pod steklom (računalniško izrisani),
 • table z označeno smerjo evakuacije,
 • table za končni izhod (velike IZHOD).

Še nimate izdelanega požarnega redu?

Če želite naročiti izdelavo požarnega reda s požarnimi ter evakuacijskimi načrti, nas pokličite na tel. 01/563 50 36 ali nam pišite.
i

Dodatne vsebine