Varstvo pri delu

varstvo pri deluVsak delodajalec mora svojim zaposlenim pred začetkom zaposlitve zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu -ZVZD-1. S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Varstvo pri delu in požarno varstvo pridobivata tudi pri nas vedno večjo veljavo pri zagotavljanju kakovosti poslovanja in konkurenčnosti. Izkazala sta se kot pogoj uspešnosti in napredka gospodarstva in ustanov v svetovni gospodarski menjavi in pri razvoju znanja in tehnologij. Stanje varstva pri delu ter kulture varnosti je pomemben kazalec urejenosti in zanesljivosti podjetja in konkurenčne prednosti na trgu. Tehnike uveljavljanja varstva pri delu pospešujejo in odpirajo nova področja dela, ideje, znanja in inovacije in s tem nova delovna mesta. Vodenje varstva pri delu je kompleksno in uspešno le, če temelji na znanju, kulturi in načrtno vključuje vse možne vplivne akterje.

 

Naše storitve vključujejo:

OPRAVLJANJE IZPITOV

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje za varno opravljanje dela. Izvajamo izobraževanje za pridobitev ustrezne usposobljenosti s področja varstva pri delu in požarnega varstva, za varno upravljanje z viličarji, težko gradbeno mehanizacijo ali dvižnih ploščadi, za varno delo z motorno žago in varno delo s kemikalijami.

IZDELAVA IZJAVE O VARNOSTI

Delodajalec mora izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja.

POROČILO ZA PRIJAVO POŠKODBE PRI DELU

Delodajalec mora inšpekciji dela prijaviti vsako nezgodo pri delu.

IZDELAVA NAVODIL ZA VARNO DELO

Navodila so namenjena zagotavljanju varnosti in zdravja na delu.

MERITVE MIKROKLIME NA DELOVNEM MESTU

Delodajalec mora zagotavljati preiskave delovnega okolja.

PREGLEDI DELOVNE OPREME

Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede delovne opreme.

VARNOSTNI NAČRTI ZA GRADBIŠČA

Varnostni načrt je obvezna vsebina projektne dokumentacije.

Temeljna načela ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

  • Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.
  • Delodajalec mora posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ter pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, katerim so ti delavci izpostavljeni pri delu, v skladu s posebnimi predpisi.
  • Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.
  • Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Potrebujete storitve ali nasvet?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

Obveznosti delodajalca glede varnosti pri delu

 

Izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja,

določiti strokovnega delavca in pooblaščenega zdravnika,

sprejeti ukrepe požarnega varstva,

izdati navodila za varno delo,

sprejeti ukrepe prve pomoči in evakuacije,

opraviti usposabljanje za varno delo za vse zaposlene,

obveščati delavce o nevarnostih,

zagotoviti periodične preiskave delovnega okolja in delovne opreme,

zagotoviti zdravstvene preglede.