Varstvo pri delu

Vsak delodajalec mora svojim zaposlenim pred začetkom zaposlitve zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu -ZVZD-1. S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Varstvo pri delu in požarno varstvo pridobivata tudi pri nas vedno večjo veljavo pri zagotavljanju kakovosti poslovanja in konkurenčnosti. Izkazala sta se kot pogoj uspešnosti in napredka gospodarstva in ustanov v svetovni gospodarski menjavi in pri razvoju znanja in tehnologij.

Stanje varstva pri delu ter kulture varnosti je pomemben kazalec urejenosti in zanesljivosti podjetja in konkurenčne prednosti na trgu. Tehnike uveljavljanja varstva pri delu pospešujejo in odpirajo nova področja dela, ideje, znanja in inovacije in s tem nova delovna mesta. Vodenje varstva pri delu je kompleksno in uspešno le, če temelji na znanju, kulturi in načrtno vključuje vse možne vplivne akterje. 

Varstvo pri delu

Naše storitve vključujejo:

  • Izdelavo IZJAVE O VARNOSTI na delovnem mestu

Delodajalec mora izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti na delovnem mestu.

  • Izdelavo OCENE TVEGANJA na delovnem mestu

Delodajalec mora izdelati in sprejeti Oceno tveganja na delovnem mestu.

  • Izdelavo PROGRAMA USPOSABLJANJA VZD (varnost in zdravje pri delu)

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje za varno opravljanje dela.

  • Opravljanje meritev mikroklime in osvetljenosti

Delodajalec mora zagotavljati preiskave delovnega okolja.

  • Opravljanje pregledov in preizkusev delovne opreme

Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede delovne opreme.

  • Izdelavo navodil za varno delo

Navodila so namenjena zagotavljanju varnosti in zdravja na delu.

  • Izdelavo poročil za prijavo poškodbe

Delodajalec mora inšpekciji dela prijaviti vsako nezgodo pri delu.

  • Možnost nakupa omarice za prvo pomoč

Nujna opremljenost s kompletom za prvo pomoč na delovnem mestu je zakonsko predpisana.

  • Izdelavo in izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu

Načrt promocije zdravja na delovnem mestu je dolžno pripraviti in izvajati vsako podjetje.