ŽE IMATE IZBRANEGA STROKOVNEGA DELAVCA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU?

Na podlagi 28. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011) in 36. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/1993 in 3/2007), mora delodajalec za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu in izvajanje ukrepov varstva pred požarom določiti enega ali več strokovnih delavcev. Opravljanje omenjenih nalog lahko delodajalec zagotovi z zunanjimi strokovnimi delavci ali zunanjimi strokovnimi službami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Tveganja za varnost in zdravje pri delu

Izvajanje delovnega procesa predstavlja stalno pojavljanje tveganj, ki lahko v večji ali manjši meri vplivajo na varnost in zdravje delavcev, ki delo opravljajo, pa tudi drugih oseb, ki so tako ali drugače prisotne v delovnem procesu delodajalca. Delodajalec mora tako zagotavljati varnost in zdravje pri izvajanju delovnega procesa. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih prisotnih oseb. Delodajalec mora pri načrtovanju delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, uporabe delovne in osebne varovalne opreme in uporabe nevarnih kemičnih snovi zagotoviti, da so upoštevani vsi vplivi na varno in zdravo delo ter da so okolje, postopki, prostori, oprema in snovi primerni in v skladu z namenom uporabe. Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

https://www.gov.si/teme/tveganja-za-varnost-in-zdravje-pri-delu/

KORONAVIRUS INFO

V podjetju Agil d.o.o. se zavedamo nevarnosti širjenja novega koronavirusa zato smo za zaščito zaposlenih ter vseh poslovnih partnerjev in strank, na podlagi priporočil NIJZ in drugih pristojnih institucij ter uredb Vlade RS, sprejeli ukrepe za omejevanje širjenja novega koronavirusa.

Inšpektorat za delo opozarja, da je delodajalec odgovoren za varno in zdravo delo delavcev ter sprejetje in izvajanje vseh potrebnih ukrepov

ter sprejetje in izvajanje vseh potrebnih ukrepov v ta namen tudi v trenutnih epidemioloških razmerah, pri čemer je dolžan tudi pridobiti ter upoštevati usmeritve in priporočila medicinske stroke in ukrepe vlade, namenjene zaščititi delavcev pred okužbo.

https://www.gov.si/novice/2020-04-10-delodajalci-so-tudi-v-casu-epidemije-dolzni-izvajati-vse-ukrepe-za-varnost-in-zdravje-delavcev/

COVID-19 in vračanje na delovno mesto

Z umirjanjem pandemije COVID-19 se pričenja postopno odpiranje gospodarstva in s tem vračanje številnih zaposlenih na delovna mesta. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je, da bi pomagala delodajalcem in delavcem, da ostanejo varni in zdravi v spremenjenem delovnem okolju zaradi pandemije COVID-19, objavila neobvezujoče smernice »COVID-19: Vračanje na delovno mesto; Prilagajanje delovnih mest in varovanje delavcev«. Na voljo so tudi v slovenskem jeziku.

https://www.gov.si/novice/2020-05-04-covid-19-in-vracanje-na-delovno-mesto/

Delo na domu in zagotavljanje varnega in zdravega dela v izrednih razmerah

Delodajalec je v vsakem primeru dolžan zagotavljati varne pogoje dela na domu. Ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi ocene tveganj delovnih mest, v izjemnih okoliščinah praviloma ne zadostujejo. Zato morajo delodajalci sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi v največji možni meri zagotavljajo varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah. Pri tem pa so dolžni slediti vsakokratnim uredbam, navodilom in priporočilom na državni ravni ali v okviru lokalnih skupnosti. V primeru izrednih razmer, ko se pričakuje, da bo delodajalec kar najhitreje odredil drugo delo ali delo na domu, je razumljivo, da mu pogosto ne bo uspelo izvesti vseh postopkov (oceniti novo nastala tveganja, preveriti ustreznost razmer na domu, sprejetje morebitnih ukrepov za delo na domu), s katerimi bi ugotovil ustreznost delovnega okolja na domu. Ker gre v primerih dela na domu v izjemnih okoliščinah praviloma za opravljanje pisarniških del oziroma del z računalnikom, ni pričakovati, da bi lahko zaradi neizvedenih predhodnih postopkov v kratkem času, kolikor traja takšen izredni ukrep dela na domu, prišlo do škodljivih posledic za zdravje delavca in bi presegale posledice, zaradi katerih se je odredilo delo na domu. Zato se omogoča, da v izjemnih okoliščinah delodajalec organizira in zagotovi izvajanje dela od doma in potem takoj, ko je to možno, preveri pogoje dela na domu in uvede morebitne dodatne ukrepe za zagotavljanje varnega in zdravega dela.

https://www.gov.si/novice/2020-03-18-delo-na-domu-in-zagotavljanje-varnega-in-zdravega-dela-v-izrednih-razmerah/

V aktualni situaciji epidemije praviloma ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi ocene tveganj delovnih mest, ne zadostujejo,

zato morajo delodajalci sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi v največji možni meri zagotavljajo varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah. Predvsem pa morajo delodajalci slediti vsakokratnim uredbam in navodilom na državni ravni ter v okviru lokalnih skupnosti.

ZVZD-1 določa, da ima delavec pravico odkloniti delo, če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu in sprejetimi varnostnimi ukrepi ter usposobljen za varno in zdravo delo ali če delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda. Prav tako ima delavec pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi.
Delodajalec mora zagotoviti varno in zdravo opravljanje dela delavcev.
Delodajalec mora sprejeti takšne ukrepe, ki zmanjšujejo izpostavljenost na najmanjšo možno raven okužbe. Pri tem so mu lahko v pomoč pri sprejemu ukrepov priporočila NIJZ in drugih pristojnih inštitucij. Poleg tega pa mora delodajalec upoštevati vsakokratne uredbe in druga navodila Vlade RS.

Pokličite nas, še predno inšpektor obišče vas!

Potrebujete storitve ali nasvet?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

Število pri nas opravljenih usposabljanj v letu 2020

Število opravljenih servisov gasilnikov v letu 2020

Število izdelanih požarnih redov v letu 2020

Število naročnikov, ki so nam zaupali v letu 2020

Varstvo pri delu

Izognite se tveganju na delovnem mestu.

Zagotavljanje požarne varnosti

spada med najpomembnejša varnostna vprašanja.

Servis gasilnikov

Imate opravljen pregled brezhibnosti delovanja ročnih in prevoznih gasilnih aparatov?

d