ŽE IMATE IZBRANEGA STROKOVNEGA DELAVCA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU?

Na podlagi 28. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011) in 36. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/1993 in 3/2007), mora delodajalec za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu in izvajanje ukrepov varstva pred požarom določiti enega ali več strokovnih delavcev. Opravljanje omenjenih nalog lahko delodajalec zagotovi z zunanjimi strokovnimi delavci ali zunanjimi strokovnimi službami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

V podjetju Agil d.o.o. se zavedamo nevarnosti širjenja novega koronavirusa zato smo za zaščito zaposlenih ter vseh poslovnih partnerjev in strank, na podlagi priporočil NIJZ in drugih pristojnih institucij ter uredb Vlade RS, sprejeli ukrepe za omejevanje širjenja novega koronavirusa.

V aktualni situaciji epidemije praviloma ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi ocene tveganj delovnih mest, ne zadostujejo,

zato morajo delodajalci sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi v največji možni meri zagotavljajo varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah. Predvsem pa morajo delodajalci slediti vsakokratnim uredbam in navodilom na državni ravni ter v okviru lokalnih skupnosti.

ZVZD-1 določa, da ima delavec pravico odkloniti delo, če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu in sprejetimi varnostnimi ukrepi ter usposobljen za varno in zdravo delo ali če delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda. Prav tako ima delavec pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi.
Delodajalec mora zagotoviti varno in zdravo opravljanje dela delavcev.
Delodajalec mora sprejeti takšne ukrepe, ki zmanjšujejo izpostavljenost na najmanjšo možno raven okužbe. Pri tem so mu lahko v pomoč pri sprejemu ukrepov priporočila NIJZ in drugih pristojnih inštitucij. Poleg tega pa mora delodajalec upoštevati vsakokratne uredbe in druga navodila Vlade RS.
Vzdrževanje in servisiranje gasilnih aparatov ob upoštevanju navodil za preprečevanje širjenja koronavirusa

Na terenu je zaznati tendence vzdrževanja gasilnih aparatov tudi v nenujnih primerih, kot npr. v objektih, kjer se trenutno dejavnosti ne izvajajo. Na lastnike ali uporabnike objektov oziroma delodajalce naslavljamo poziv, naj bodo kot naročniki storitve pri svojih naročilih odgovorni in naj jih naročajo samo v nujnih primerih. Ravno tako naslavljamo na vzdrževalce gasilnih aparatov poziv, naj ne zavajajo potencialnih naročnikov po nujnosti vzdrževanja gasilnikov, v kolikor to ni nujno potrebno, kajti nedopustno je vsakršno nepotrebno izpostavljanje zdravja/življenja ljudi.

https://www.gov.si/novice/2020-03-24-vzdrzevanje-in-servisiranje-gasilnih-aparatov-ob-upostevanju-navodil-za-preprecevanje-sirjenja-koronavirusa/

Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja
Redni tehnični nadzori hidrantnih omrežij, ki se, zaradi prepovedi iz druge alineje prejšnjega člena, ne morejo opraviti od uveljavitve tega odloka do 23. aprila 2020, se opravijo najkasneje do 23. maja 2020.

Pokličite nas, predno inšpektor obišče vas!

Potrebujete storitve ali nasvet?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

Število pri nas opravljenih izpitov v letu 2018

Število opravljenih servisov gasilnikov v letu 2018

Število izdelanih požarnih redov v letu 2018

Število naročnikov, ki so nam zaupali v letu 2018

Varstvo pri delu

Izognite se tveganju na delovnem mestu.

Zagotavljanje požarne varnosti

spada med najpomembnejša varnostna vprašanja.

Servis gasilnikov

Imate opravljen pregled brezhibnosti delovanja ročnih in prevoznih gasilnih aparatov?

d