Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja

Podlaga

Zakonska osnova usposabljanja zaposlenih je zahteva Zakona o varnosti in zdravju pri delu-ZVZD-1.

Vsak delodajalec je dolžan izdelati Program usposabljanja varnosti in zdravja pri delu. V program so zajeta vsa delovna mesta, ki jih delodajalec ima, njihove specifike in tveganja. Glede na program strokovni sodelavec usposobi zaposlene za varno delo.

Zakonsko opredeljena izobraževanja in usposabljanja VZD in VPP

Program teoretičnega izobraževanja za področje varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom je obvezen za vse zaposlene, študente, praktikante in pogodbene delavce. V teoretičnem izobraževanju s področja varstva pri delu in požarnega varstva ločimo:

 • varnost in zdravje ter požarno varstvo za novo zaposlene,
 • varnost in zdravje ter požarno varstvo ob premestitvah, novih tehnologijah, snoveh itd.,
 • varnost in zdravje ter požarno varstvo periodično izobraževanje na 2 leti.

Nosilci izobraževanj in usposabljanj za novo zaposlene, za premestitve, nove tehnologije in periodična izobraževanja so strokovni delavci varnosti in zdravja pri delu v podjetju Agil d.o.o.

Odgovornosti

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev in izobraževanje iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva zase in za vse svoje zaposlene.

Program usposabljanja za verno delo z viličarji

Pridobitev potrdila za upravljanje viličarjev poteka po naslednjem programu:

Teoretični del

Vsak udeleženec usposabljanja prejme literaturo za varno ravnanje z viličarji. Teoretični del preizkusa se preverja pisno, s pisanjem testnih pol, iz vseh spodaj naštetih področij. Po opravljenem teoretičnem preizkusu sledi izpitna praktična vožnja.

VARSTVO PRI DELU Z VILIČARJI

 • Uvod,
 • pogoji za uporabo in varnostna navodila o delu z viličarji,
 • delo z viličarjem,
 • vožnja vozil v prostoru in po dvorišču,
 • prostor za nakladanje in razkladanje tovora,
 • sredstva za prijemanje in nošenje bremena,
 • signalist in privezovalec bremen,
 • dopustna delovna obremenitev,
 • praktični nasveti za delo z viličarjem,
 • posebna varnostna navodila.

MOTOROZNANSTVO

 • osnovne oblike viličarjev,
 • vrste viličarjev glede na njihov pogon.

 PALETIZACIJA

 • vrste palet,
 • standardizacija,
 • vzdrževanje in pregledi.

 SPECIFIČNOST GLEDE POGONA

 • električne veličine, pravila in vzdrževanje akumulatorjev,
 • plinski pogon in način ravnanja s plinskimi jeklenkami,
 • dizelski pogon in uporaba.

 PROMETNI PREDPISI ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 • terminologija,
 • prometni zanki,
 • temeljna prometna pravila.

 Program praktične vožnje

Udeleženci se pripravljajo na praktično vožnjo s treniranjem vožnje na viličarju, ob prisotnosti inštruktorjev vožnje. V primeru, da imajo udeleženci v podjetju inštruktorje, ki morajo imeti opravljen izpit za viličarja in 10 let dela na viličarju, jih lahko oni usposabljajo za varno vožnjo. V primeru, da inštruktorjev nimajo, jim zagotovi trening praktične vožnje naše podjetje pod enakimi pogoji.

 • demonstracija komand
 • vožnja naprej-nazaj
 • obračanje vozila
 • prikazovanje (seznanitev) vzdrževanja vozila
 • dvig, spust, nagib vilic
 • vsi manevri z obremenjenim viličarjem
 • vožnja obremenjenega viličarja mimo raznih ovir, do katerih prihaja v praksi
 • spretnostna vožnja in dviganje 200 l soda

Kratek opis praktičnih nalog

Prenos in postavljanje 200 l soda

Upravljalec viličarja ima nalogo postaviti 200 l sod v pokončno lego. Ležečega mora premestiti do določene meje in ga nato z manevrom dviganja z vilicami (stranski prijem na 1/3 dolžine soda). Sledi premik viličarja iz vodoravne smeri in postavitev soda v pokončno lego. Med opravljanjem naloge:

 • se dopuščajo največ trije poskusi,
 • ne sme priti do poškodb soda z vilicami,
 • se sod ne sme prevrniti.

Prevoz palete in nameščanje le-te eno na drugo

Upravljalec viličarja ima nalogo, da pripelje in namesti dve leseni paleti (posamično) eno na drugo in se vzvratno vrne v izhodiščni položaj. Pri tem se:

 • morata paleti nalegati ena na drugo. Dovoljuje se zamik do 3 cm.
 • Dopuščajo največ trije poskusi.

Test zahteva vožnjo na razdalji 6 metrov  v zelo ozkem prostoru. Če je širina tega hodnika 1,2 m, se priporoča, da je ta širina na vsaki strani večja za 5 cm od širine vozila. Voznik mora z bremenom (paleta) zapeljati v »hodnik«, breme odložiti ter peljati vzvratno nazaj.

Transport kovinskih zabojev za razsuti tovor in nameščanje le-teh v višino

Naloga temelji na spretnosti in vizualni ocenitvi razdalj, predvsem pri naleganju transportnih zabojev enega na drugega. Zaboji imajo v spodnjem delu oblikovane »noge«, ki so namenjene tudi za distanciranje poda zaboja od tal, kar omogoča dostop vilic pri nakladanju. Med opravljanjem naloge se:

 •  kovinski zaboj ne sme prevrniti oz. biti postavljen na treh vogalih ali na vrh stranic,
 • dovoljuje tri poskuse.

Spretnostna vožnja

Voznik viličarja ima nalogo vožnje v obliki osmice, in sicer v smeri vožnje in vzvratno. Palete zložimo v razmaku 1,6 m. Druga vrsta je oddaljena 1,9 m. Puščice nakazujejo smeri vožnje viličarja. Seveda je potrebno vse teste izvajati z viličarjem na električni pogon (akumulatorskim viličarjem). Pri vseh testih ni pomemben čas, ki ga voznik porabi, da te vaje prevozi, temveč, da odpelje brez dotikov oz. padcev ovir.

Sklep

V kolikor upravljalec viličarja ne opravi nalog glede na dopustna ponavljanja, se praktična vožnja ponovi po preteku določenega časa, ko se njegovo spretnost obvladovanja viličarja utrdi z nekaj urami dodatne praktične vožnje ob prisotnosti inštruktorja. Praktična vožnja pred komisijo se lahko ponovi dvakrat, v nasprotnem primeru udeleženec ponovno opravlja celotni program za pridobitev potrdila o teoretični in praktični usposobljenosti za upravljalca viličarja.

Program usposabljanja za varno delo z težko gradbeno mehanizacijo-TGM

Pridobitev potrdila za varno delo strojnika težke gradbene mehanizacije- TGM poteka po naslednjem programu:

Opis izobraževalnega procesa

 • Izobraževanje s predavanjem posameznih tem in poglavij tangirane vsebine – frontalno.
 • Skupinsko obravnavanje posameznih skupin in tem s kratko predstavitvijo bistva slušateljem.
 • Utrjevanje znanja -individualni razgovor predavatelja s posameznimi slušatelji z navajanjem primerov iz prakse.
 • Pregled mehanizacije po skupinah – oprema, naprave, krmiljenje .
 • Predstavitvene vožnje inštruktorja – delovni postopki in principi.
 • Preizkus znanja – pisni (testi), ustni – vprašanja individualno odgovarjanje.
 • Uvajalne preizkusne vožnje pod vodstvom mentorja. Delitev na skupine. Sodelovanje kandidatov pri opravljanju dela, povezovalni komentar predavatelja.
 • Preizkus praktičnega znanja – izvajanje delovnih nalog na terenu.

Uvod izvedbe programa

Predstavitev zajema spoznavanje s poslušalci in vpelje osebnostni odnos do varnega dela s stroji! Zakonodaja:

 • pravice in dolžnosti delavca
 • pravice in dolžnosti delodajalca
 • kazenske določbe, sankcije

Vsebine izobraževanja in usposabljanja

Poglavje, tema, tematski sklop Razčlenjena vsebina Metode dela
Osnovna znanja poznavanje bagra kot vozila pomen varnostne opreme na bagru prometni predpisi – delavni stroji posebne nevarnosti – vrsta dela predavanje strokovni pogovor opozorila
Delo z bagrom kopanje, nakladanje, vlečenje vožnja obračanje posebni pogoji razgovor inštruktorski prikaz navodila vaje

Teoretični del

Vsak udeleženec prejme literaturo za varno ravnanje s težko gradbeno mehanizacijo. Teoretični del preizkusa se preverja pisno, s pisanjem testnih pol iz naštetih področij, in ustno z individualnim odgovarjanjem udeleženca iz posameznih tem. Test vsebuje 33 vprašanj, ki se rešujejo z obkrožanjem pravilnih odgovorov in pisnim odgovarjanjem na vprašanja ter ustnim zagovorom. Čas trajanja pisnega preverjanja znanja je 2 uri. Vsak udeleženec ima možnost največ trikrat ponoviti naloge pred komisijo brez napak. Pri opravljanju usposabljanja in izobraževanja se uporabi literatura:

 • navodila za varno delo z stroji TGM,
 • Pravilnik o varnosti pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil,
 • Pravilnik o varstvu pri vzdrževanju motornih vozil.

Od opreme se uporabijo:

 • bager – nakladalec,
 • kamion.

VARSTVO PRI DELU Z STROJI TGM

 • uvod,
 • pogoji za uporabo in namen varnostnih navodil,
 • delo z bagrom,
 • vožnja bagra po delovišču,
 • prostor za izkop materiala,
 • sredstva za prijemanje in nošenje bremena,
 • signalist in znaki za signalizacijo,
 • dopustna delovna obremenitev,
 • praktični nasveti za delo z strojem,
 • posebni pogoji.

 MOTOROZNANSTVO

 • osnovne oblike strojev TGM,
 • vrste strojev glede na uporabo oz. zahteve.

 OSNOVE MEHANIKE IN HIDRAVLIKE

 • mehanika pri bagrih,
 • hidravlika,
 • vzdrževanje in pregledi.

 MONTAŽA, VZDRŽEVANJE IN TRANSPORT

 • način vzdrževanja, montaže….
 • Stabilnost in varovanje,
 • Vzdrževanje akumulatorjev.

Praktično usposabljanje

Po opravljenem teoretičnem preizkusu sledi izpitna praktična vožnja – tipične naloge (izvedba del na terenu). Vsak voznik in upravljalec stroja za težko gradbeno mehanizacijo mora pred komisijo opraviti:

 • vizualni pregled stroja,
 • nameščanje pomožnih naprav,
 • vožnjo po gradbišču,
 • izkop,
 • nakladanje materiala,
 • parkiranje stroja,
 • namestitev stroja na kamion in priprava za transport.

Praktično usposabljanje izvaja in nadzira komisija, ki jo sestavljajo:

 • predsednik komisije,
 • strojnik težke gradbene mehanizacije z najmanj 5 let delovnih izkušenj kot inštruktor,
 • nadzorni član komisije.

 Mesto usposabljanja

Teoretično usposabljanje poteka v prostorih podjetja Agil d.o.o., praktični del pa na delovišču.

Kako do izpita?

Tečaj se izvaja po programu izobraževanja za vašo dejavnost v prostorih vašega ali našega podjetja. Po zaključenem tečaju se piše test za preizkus znanja kandidatov. Možnosti za termin so od ponedeljka do petka med 7:00 in 15:00 uro, razen med prazniki. Za prijavo nas pokličite na 01/563 50 36 ali pišite na [email protected].

Kdo potrebuje izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti?

Vsi redno in pogodbeno zaposleni delavci ali študentje.