Ocena tveganja

Zagotovite, da nihče ne bo zbolel ali se poškodoval pri izvajanju del na delovnem mestu!

Izjava o varnosti z oceno tveganja je obveznost vsakega delodajalca.

Cilj ocene je vnaprej zagotoviti, da se nihče ne bo poškodoval ali zbolel zaradi dela. Z oceno tveganja ugotovimo, ali je delovni postopek povezan z nevarnostmi, in če je, ali smo storili, kar je treba, da je tveganje zaradi obstoječe nevarnosti dovolj majhno oziroma sprejemljivo.

Za izvedbo ocene tveganja je predvsem pomembno, da je opravljena tako, da bo:

  • odkrila vse očitne in skrite nevarnosti in škodljivosti v podjetju in na delovnih mestih,
  • omogočila odkrite nevarnosti in škodljivosti opredeliti po velikosti in
  • pokazala, ali se je odkritim nevarnostim in škodljivostim mogoče izogniti ali uvesti ukrepe, da bi preostale nevarnosti in škodljivosti zmanjšali na sprejemljivo raven.

Izjava o varnosti z oceno tveganja je osnovni interni akt podjetja s področja varnosti in zdravja pri delu, za katero velja, da:

  • jo mora izdelati in sprejeti vsak delodajalec,
  • z njo delodajalec določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
  • izjava o varnosti temelji na oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar v okolju, v katerem se izvaja delo,
  • je potrebno izjavo o varnosti dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

Strokovne podlage za Izjavo o varnosti z oceno tveganja izdela delodajalec sam ali zunanji strokovni delavec oz. služba s pridobljenim dovoljenjem za delo po ZVZD-1.

Kdo potrebuje Izjavo o varnosti?

Izdelati in sprejeti jo mora vsak delodajalec. Kontaktirajte nas za izdelavo Izjave o varnosti z oceno tveganja.