Prijava nezgode pri delu ter izdelava zapisnika

Na podlagi 41. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 mora delodajalec inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.

Pojem “TAKOJ” pomeni v najkrajšem možnem času, brez kakršnega koli odlašanja, glede na komunikacijska sredstva, ki jih ima na voljo delodajalec.

Za potrebe prijave nezgode pri delu inšpekciji dela je treba izpolniti priložen obrazec od točke A do vključno točke E in pri tem upoštevati priložena navodila. Točko F izpolni zdravnik.

Strokovni delavec za varnost pri delu nato opravi ogled mesta poškodbe, ugotovi vzroke in predlaga ukrepe za preprečevanje podobnih nesreč.

Katere nezgode je potrebno prijaviti?

Na podlagi določila v 41. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu -ZVZD-1 mora delodajalec takoj prijaviti na pristojni Inšpektorat RS za delo:

  • vsako smrtno poškodbo,
  • vsako nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne delovne dni,
  • vsako kolektivno nezgodo pri delu (poškodovanih več delavcev ne glede na število dni odsotnosti z dela),
  • vsak nevarni pojav (to je dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala premoženjska škoda večje vrednosti, je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje in življenje delavca oziroma bi lahko prišlo do poškodbe delavca, zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo – sem ne štejejo dogodki, ki imajo lahko za posledico veliko premoženjsko škodo, vendar pa nimajo neposredne zveze z varnostjo in zdravjem pri delu (npr. razpad elektroenergetskega sistema))
  • vsako ugotovljeno poklicno bolezen.

Delodajalec mora o smrtni poškodbi takoj obvestiti tudi organ, pristojen za notranje zadeve (policijo). Prav tako je potrebno takoj prijavljati tudi poškodbe na poti na delo in iz dela, ki so hujše ali povzročijo nezmožnost delavca za delo 3 ali več dni.

O omenjenih zahtevah je potrebno obvestiti vse zaposlene, da bodo poškodbe pri delu ali v zvezi z delom prijavili svoji vodji v najkrajšem možnem času. Nesrečo je potrebno prijaviti takoj, brez čakanja na ogled poškodbe s strani strokovnega delavca za varnost pri delu.

Prijava z obrazcem »Nezgode-poškodbe pri delu –ER-8«

  • rok za izpolnitev obrazca so največ trije dnevi od dneva poškodbe,
  • obrazec je potrebno izpolniti v štirih izvodih,
  • prijavo po navadi skupaj izpolnita delodajalec in strokovni delavec za varnost pri delu delodajalca,
  • s strani delodajalca izpolnjen obrazec dopolni izbrani zdravnik poškodovanca ali izjemoma drugi zdravnik, ki ima podatke o zdravstvenem stanju poškodovanca,
  • dva potrjena izvoda izbrani zdravnik posreduje izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, en izvod se hrani v medicinski dokumentaciji poškodovanca pri izbranem osebnem zdravniku, en izvod pa vrne delodajalcu.

Prijavo nezgode pri delu opravite z izpolnitvijo obrazca Prijava nezgode-poškodbe pri delu – ER-8  z navodili, ki ga najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – Inšpektorat RS za delo.

Potrebujete pomoč pri izpolnjevanju poročila za prijavo nezgode pri delu?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.