Usposabljanje in opravljanje izpita iz varstva pri delu in požarnega varstva

Izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in Zakonom o varstvu pred požarom je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu (VZD) ter varstva pred požarom (VPP). Teoretično in praktično usposabljanje ter preverjanje usposobljenosti je obvezno tudi za delavce, ki opravljajo delo na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja ter za študente in dijake.

Kakšen je namen usposabljanja delavcev?

Namen usposabljanja delavcev je pridobivanje znanj, spretnosti in navad ter seznanjanje z nevarnostmi in škodljivostmi na delovnem mestu ter ukrepi za odpravo le-teh. S pravilnim izvajanjem teh ukrepov se delavci učinkovito varujejo pred poškodbami pri delu in boleznimi, povezanimi z delom tako, da lahko varno opravljajo svoje delo brez posledic za zdravje do upokojitve.

Kdaj mora delodajalec zagotoviti usposabljanje?

Usposabljanje za Varnost in zdravje pri delu se zagotovi ob sklenitvi delovnega razmerja oz. pred pretekom roka, ki je določen za občasne preizkuse usposobljenosti za varno delo v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Zagotovi se tudi ob:

  • Razporeditvi na drugo delo,
  • uvajanju nove tehnologije,
  • uvajanju in novih sredstvih za delo,
  • spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Usposabljanje za Varstvo pred požarom se zagotovi ob sklenitvi delovnega razmerja oz. pred pretekom roka, ki je določen glede na oceno požarne ogroženosti, ki je izdelana za objekt.

Vsa usposabljanja morajo biti prilagojena posebnostim delovnega mesta ter objekta in se izvajajo po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

Globe in denarne kazni

Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalca, ki:

  • ne usposablja delavcev za varno opravljanje dela ali ne prilagaja in po potrebi obnavlja ter spreminja vsebine usposabljanja,
  • ne zagotovi usposabljanja delavcev v njihovem delovnem času in zanje brezplačno.