Opravljanje pregledov in preizkusov delovne opreme

Delodajalec mora zagotavljati delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja ter varnosti njihovega imetja in naravnega okolja. Po opravljenem ocenjevanju tveganja, v skladu z izjavo o varnosti mora z ukrepi organizacije dela preprečiti ali omejiti predvidene nevarnosti in škodljivosti, ki lahko nastanejo pri normalni uporabi delovne opreme in predvideti ukrepe za uporabo v izrednih okoliščinah.

V ta namen se opravijo pregledI in preizkusI delovanja ter meritve delovne opreme, s katerimi se ugotovi ali je delovna oprema pravilno nameščena in ali deluje v skladu s predpisi in navodili proizvajalca. O brezhibnosti delovne opreme se izda poročilo o pregledu in preizkusu.

Delodajalec mora zagotoviti:

 • periodične preiskave delovnega okolja (delovni prostori) in
 • periodične preglede in preizkuse delovne opreme (strojev).

 Rok obdobnih pregledov in preiskav ne sme biti daljši od 3 (treh) let.

Zakaj so potrebni pregledi in preizkusi delovne opreme?

Pregled in preizkus delovne opreme je postopek, s katerim se ugotavlja, če delovna oprema izpolnjuje varnostne in zdravstvene zahteve. Pri uporabi delovne opreme se namreč sčasoma določeni varnostni elementi ali sklopi delovne opreme iztrošijo, lahko so celo odstranjeni, lahko pa so iztrošeni varnostni znaki in opozorila itd.

 

Uporabnik mora pri nabavi opreme pridobiti in hraniti tehnično dokumentacijo in dokazila, iz katerih je razvidno, da delovna oprema ustreza predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam.

 

Ker delovna oprema z morebitno ugotovljenimi pomanjkljivostmi ali celo neustrezno izbrana delovna oprema pomeni veliko nevarnost za nastanek poškodbe ali zdravstvene okvare, je potrebno na pregledu ugotovljene pomanjkljivosti ali priporočila takoj odpraviti in upoštevati navedena priporočila.

 

Pregled in preizkus delodajalec zagotovi tudi po rekonstrukciji delovne opreme, po izvedbi večjih vzdrževalnih delih, premestitvi na drugo lokacijo, po daljšem času nedelovanja ali odpravi večjih napak.

Kdaj potrebujemo pregled in preizkus delovne opreme?

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme predpisuje, da morajo delodajalci zagotavljati periodične preglede in preizkuse delovne opreme v rokih, ki jih določi proizvajalec. V primeru, da proizvajalec ne določi rokov za periodične preglede, mora delodajalec zagotoviti periodične preglede in preizkuse v rokih, ki ne smejo biti daljši od (3 let).

 • ob postavitvi delovne naprave, ki je priključena na energetski vir in ni ročno orodje;
 • periodično najkasneje vsakih 36 mesecev (če niso v oceni tveganja ali v dokumentaciji delovne opreme določeni krajši roki pregledov);
 • periodično najkasneje vsakih 24 mesecev, če se z delovno opremo obdelujejo, predelujejo ali uporabljajo v druge namene jedke snovi (korozivne, agresivne);
 • ob predelavah delovne opreme;
 • ob zahtevah delovnega inšpektorja;
 • ob izpolnjevanju dokumentacije pri poškodbah pri delu;
 • pri dokazovanju izpolnitev svojih zakonskih obveznosti ob odškodninskih in kazenskih postopkih.
Namen izvajanja periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme:
 •  zagotoviti uporabo samo varne in brezhibne delovne opreme, ki ne ogroža varnosti in zdravja in ob pravilni uporabi ne povzroča nepredvidenih nevarnosti in škodljivosti,
 • oceniti, ali je odpravljeno tveganje, da nevarnost povzroči poškodbo ali zdravstveno okvaro,
 • ugotoviti, ali je delovna oprema zgrajena tako, da je primerna za delovanje in jo je mogoče nastaviti in vzdrževati tako, da osebe, ki opravljajo dela v razmerah, ki jih je določil proizvajalec, niso v nevarnosti,
 • ugotoviti, ali je zagotovljena varnost v zvezi z nevarnostmi, ki jih ni mogoče preprečiti,
 • ugotoviti, ali so uporabniki seznanjeni o preostalih nevarnostih, ki lahko nastanejo, ker so uporabljeni varnostni ukrepi pomanjkljivi, ter ali so potrebni in so navedena specifična usposabljanja in določena osebna varovalna oprema,

zagotoviti, da se delovna oprema uporablja v ustreznem in varnem delovnem okolju in ustreznih delovnih razmerah in da je pravilno nameščena in priključena na energetske vire.