Meritve elektroinstalacij in strelovodnih naprav

Da bi zagotovili varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij in strelovodnih naprav v stavbah ves čas njihove življenjske dobe in s tem omejili ogrožanje ljudi, živali in premoženja jih je potrebno redno pregledovati, preizkušati in meriti.

Električne inštalacije in zaščita pred nevarnostjo električnega toka porabnikov je potrebno zagotoviti:

 • pred pričetkom uporabe novih električnih inštalacij ali priključitvi strojev in naprav,
 • po spremembi inštalacij,
 • po večjem vzdrževanju (remontu),
 • po premestitvi strojev in električnih inštalacij,
 • periodično ob periodičnih pregledih delovne opreme,
 • periodično v določenih rokih glede na vrsto in namen inštalacij.
Kaj so električne inštalacije?

Električne inštalacije so inštalacije in naprave, napajane z nazivno izmenično napetostjo do vključno 1000 V oziroma z nazivno enosmerno napetostjo do vključno 1500 V.

Nizka napetost je električna napetost do vključno 1000 V za izmenični tok in do vključno 1500 V za enosmerni tok.

Kdaj je potrebno narediti redni pregled električne inštalacije?
 • Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki obsega pregled, preskuse in meritve električnih inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let.
 • Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo proti eksplozijsko zaščito, je potrebno izvesti v roku, ki ni daljši od 2 let.
 • Redni pregled električnih inštalacij v stanovanjskih stavbah je potrebno izvesti v roku, ki ni daljši od 16 let.
Kdaj je potrebno narediti izredni pregled električne inštalacije?

Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost.

 

 1. Po končani izvedbi električnih inštalacij ter namestitvi električne opreme, strojev in naprav, po spremembah, obnovah, popravilih, je potrebno opraviti preverjanje ustreznosti in kakovosti električnih inštalacij, njihovih lastnosti, varnosti, zanesljivosti in funkcionalnosti ter uporabe predpisanih gradbenih proizvodov (vgrajene električne inštalacije).
 2. Pregleduje se celoten objekt ali pa zaključeno celoto dela objekta. Nov objekt je potrebno pregledati v celoti. Po spremembah, rekonstrukcijah in popravilih dela električnega inštalacijskega sistema, ki je del zaključene celote, je treba opraviti pregled vseh električnih inštalacij, ki sodijo v zaključeno celoto dela objekta, pri čemer je treba ugotoviti strokovno pravilnost in varnost tudi v tistem delu, ki se ni spreminjal, rekonstruiral ali popravljal.
 3. Po opravljenem pregledu mora preglednik izdelati poročilo o pregledu, preizkusu in opravljenih meritvah. Pregled vsebuje:
  • Vizualni pregled električnega razdelilnika v smislu standarda SIST HD 61439-1
  • Meritve v skladu s standardom SIST HD 60364-6
  • Zapisnik o pregledu z vsebino, ki je določena v standardu SIST HD 60364-6

Pregled, preizkus in meritve strelovodne naprave

Zahteve, s katerimi se zagotovi zaščita stavb pred delovanjem strele, katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v stavbah ter v njihovi neposredni okolici, določata Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in tehnična smernica TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele.

Zakaj strelovod?

Strelovodi so zaščita objektov pred strelo, ki jo pritegnejo in njen električni tok odvedejo v zemljo, saj napetost pri streli lahko doseže več deset tisoč voltov. Tako preprečijo, da bi strela zadela poslopje in ga poškodovala.

Strelovodna instalacija  je v zaščita objekta pred direktnim udarom strele. To so strelovodni vodniki razporejeni po objektu, ki so namenjeni odvajanju toka strele ob direktnem udaru strele. V primeru, da strela udari v zgradbo oziroma objekt lahko poškoduje električne aparate, lahko pa tudi povzroči požar.

Kdaj je strelovod obvezen?

Za stanovanjske objekte strelovod ni zakonsko predpisan, medtem ko je zaščita pred strelo obvezna za javne zgradbe, kjer se zbirajo ljudje, šole, tovarniške dimnike, skladišča, silose itd.

Kdaj so potrebne meritve strelovodnih naprav?
  • po namestitvi novih strelovodnih inštalacij in ozemljil,
  • po udaru strele,
  • po predelavi ali popravilu,
  • periodično od enega do 4 let

  Vsako leto

  • pri objektih z razstrelivom, medtem ko je treba stanje zemljevodov in ozemljil natančno pregledati vsakih pet let
  • pri objektih, v katerih je nevarnost eksplozije

  Vsaki dve leti

  • objekti, kjer je nevarnost požara pri žičnicah in objektih, pri katerih je ozemljitev strelovodne napeljave zvezana z varnostno ozemljitvijo elektroenergetskih naprav

  Vsaka tri leta

  • ogroženi objekti kot: tovarniški dimniki, velike cerkve, opazovalni stolpi
  • objekti, v katerih lahko pride ob udaru strele do preplaha, kot so: gledališča, kinodvorane, športne dvorane, cirkusi, bolnišnice, šole, kasarne, železniške postaje, veleblagovnice itd.
  • pri objektih, ki so ogroženi zaradi korozije strelovodnih vodnikov in ozemljil, kot so: kemične tovarne, rudniki in podobno

  Vsake dve do štiri leta

  • pri vseh drugih objektih
Strela in statistika

Strela je naravni pojav, ki ga sestavljata blisk in grom. Strele se pojavljajo ob nevihtah in so lahko nevarne za ljudi in naprave, saj se sprosti velika količina energije. Hitrost strele znaša okoli 60.000 m/s in lahko doseže do 30.000 °C.

Slovenija leži na območju, ki je relativno močno izpostavljeno udarom strele. Gre za naravni pojav – električno razelektritev, ki je posledica statične elektrike med dvema oblakoma ali med oblaki in zemljo.

Še nimate izdelanih meritev?

Če želite naročiti meritve elektroinstalacij in strelovodnih naprav, nas pokličite na tel. 041/564-751 ali nam pišite.

i

Dodatne vsebine