Evakuacijski načrt

Za požarno bolj ogrožene objekte (ogroženost najmanj stopnja 3) in za objekte, v katerih je lahko hkrati več kot 100 ljudi, je potrebno izdelati načrt evakuacije, ki mora biti vidno izobešen v objektu.

Namenjen je uporabnikom objekta, kjer le-ti lahko vidijo informacije o evakuacijskih poteh, gasilnikih, notranjih hidrantih, ročnem javljalniku in zbirnem mestu.

Evakuacijski načrt
Kaj je načrt evakuacije?

Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti, v katerem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora in točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje začetnih požarov ter položaj ročnih javljalnikov požara.

Načrt mora biti nameščen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta zbirajo ali zadržujejo ljudje. Če je v objektu več lastnikov ali uporabnikov, morajo načrte evakuacije med seboj uskladiti.

Kaj vsebuje načrt evakuacije?

 

  • tloris etaže,
  • točko nahajanja,
  • evakuacijsko pot,
  • zbirno mesto,
  • mesta, kjer so nameščeni gasilniki, hidranti s poltogo cevjo,
  • položaj ročnih javljalnikov požara.
Kako izdelati načrt evakuacije?

Načrt evakuacije mora biti izdelan v merilu, praviloma na formatu A4 ali A3 ali drugem formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov. Za označevanje izhodov iz prostorov in objekta, smeri evakuacije v objektu, ročnega javljalnika požara, naprav, opreme in sredstev za gašenje je treba upoštevati Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS, št. 138/04), ki določa, da se za izdelavo načrta evakuacije uporabljajo znaki po standardih SIST 1013 in SIST ISO 6790.

Kdo potrebuje evakuacijski načrt?

Evakuacijski načrt je potrebno izdelati za objekte, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi.

 

i

Dodatne vsebine