Požarni načrt

Požarni načrt je grafični prikaz stanja objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara in se zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride.

Požarni načrt
Kdaj je potrebno izdelati požarni načrt?

Po Pravilniku o požarnem redu je požarni načrt potrebno izdelati za objekte, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi.

Požarni načrt mora biti izdelan tudi za objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje.

Komu je namenjen požarni načrt?

Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.

Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta. Gasilska enota ga lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog.

Kaj vsebuje ?

Požarni načrt vsebuje prikaz objekta v prostoru in prikaz požarne varnosti objekta. Prikaz objekta v prostoru mora zajemati podatke o legi in namembnosti vseh objektov na zemljišču, stopnji požarne obremenitve, intervencijskih poteh in postavitvenih površinah za gasilce in druge reševalce, visoko in nizkonapetostnih elektrovodih in napravah, plinovodih ali vodih požarno nevarnih snovi, hidrantnih omrežjih in drugih vodnih virih za potrebe gašenja, nevarnih snoveh in eksplozijsko ogroženih prostorih ter gasilskih orodiščih.

Prikaz požarne varnosti objekta mora v tlorisih posameznih etaž zajemati podatke o mejah požarnih sektorjev, odprtinah v zidovih in stropovih z zaporami, dostopnih poteh, evakuacijskih poteh in stopniščih, posebej požarno nevarnih prostorih, prostorih, kjer se ne sme gasiti z vodo, prostorih s sevanjem, električnih transformatorjih in napravah za oskrbo z energijo ter stikalih za te naprave, tlačni opremi, legi plinske požarne pipe, vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom ter možnostih notranjega napada.

Glede na velikost in zgradbo objekta se lahko pripravijo tudi požarni načrti za posamezne dele etaž z vrisanimi nevarnostmi.

Kako pripraviti dober požarni načrt?

Dober požarni načrt se lahko pripravi le na podlagi odkritega sodelovanja naročnika in izdelovalca požarnega načrta. Kakršno koli prikrivanje dejanskega stanja s strani naročnika je zelo neproduktivno in časovno izredno potratno za obe strani.

Izdelovalec požarnega reda mora od naročnika pridobiti čim več informacij o dejanskem stanju v objektu, objekt si mora tudi ogledati in na licu mesta preveriti ujemanje dejanskega stanja s stanjem iz morebitnih že obstoječih tlorisov.

V praksi se je izkazalo, da se nekako na vsakih pet let v objektu izvedejo prenove prostorov, ki so lahko iz vidika požarne varnosti zelo pomembne. Velikokrat gre za pregrajevanje prostorov, ki posledično vplivajo tudi na potek evakuacijske poti v objektu.

Po čem prepoznamo dober požarni načrt?

 

  • Dober požarni načrt je izdelan pregledno, praviloma na formatu A4 ali A3 oziroma formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov.
  • Posamezni tlorisi etaž, pritličja in kleti so izdelani v istem merilu, kajti tloris na nivoju mikrolokacije in makro lokacije odraža dejansko stanje. Iz takšnega načrta je moč razbrati podatke o lokaciji obravnavanega objekta, posamezni etaži, pritličju ali nivoju kleti.
  • Za označevanje opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom ter vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, so upoštevani predpisi o grafičnih znakih za izdelavo prilog požarnih redov.
  • Na požarnem načrtu, ki prikazuje objekt v prostoru (makrolokacija), mora biti prikazana vsebina, ki je opredeljena v  Pravilniku o požarnem redu. Prikaz požarne varnosti objekta v tlorisih (mikrolokacija) posameznih etaž mora na posameznem požarnem načrtu zajemati podatke, ki so opredeljeni v Pravilniku o požarnem redu.

Kdo potrebuje požarni načrt?

Požarni načrt je potrebno izdelati za objekte, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi.

 

i

Dodatne vsebine