Izdelava ocene požarne ogroženosti

Lastniki in uporabniki poslovnih in industrijskih objektov morajo imeti izdelano oceno požarne ogroženosti.

Ocena se uporablja za splošno ugotavljanje požarne ogroženosti, za natančnejše ugotavljanje pa se lahko uporablja druge računske metode.

Požarno tveganje in ogroženost mora zajeti tiste dejavnike, ki vplivajo na verjetnost nastanka in razširitve požara ter ogroženosti življenja in zdravja ljudi, živali ter premoženja.

Katere so stopnje požarne ogroženosti?

stopnja 1 – zelo majhna požarna ogroženost,

stopnja 2 – majhna požarna ogroženost,

stopnja 3 – srednja požarna ogroženost,

stopnja 4 – srednja do povečana požarna ogroženost,

stopnja 5 – velika požarna ogroženost,

stopnja 6 – zelo velika požarna ogroženost.

Kako se določi stopnje požarne ogroženosti?

Določi se jih na podlagi podatkov kot so :

 • statistični podatki naseljenosti opazovanega območja,
 • podatki o namembnosti objektov v opazovanem območju,
 • podatke o oskrbovanjem z vodo za gašenje,
 • podatke o oddaljenosti in kategoriji gasilskih enot,
 • podatke o požarni zaščiti objekta (nadzor, javljalci požara, povezava z gasilci, avtomatske naprave za gašenje in podobno),
 • podatke o obremenjenosti industrije z nevarnimi snovmi in podatke o snoveh,
 • podatke iz ocene naravnega okolja,
 • podatke o prometnicah in dostopih do objekta.
Kateri so ukrepi, ki jih mora uporabnik upoštevati?

Ukrepi so zlasti :

 • ustrezna oprema za varstvo pred požarom (gasilna sredstva, javljalci požara itd.),
 • ustrezna organiziranost za varstvo pred požarom,
 • posebni ukrepi glede na stopnjo požarne ogroženosti,
 • oseba odgovorna za varstvo pred požarom mora imeti ustrezno izobrazbo in strokovni izpit,
 • izdelan požarni red in po potrebi požarni načrt,
 • izdelan načrt evakuacije,
 • ukrepi potrebni za preprečevanje eksplozije pri uporabi vnetljivih snovi – tekočin in drugih nevarnih snovi,
 • določitev delavcev s posebnimi nalogami za izvajanje preventivne dejavnosti in za izvajanje posebnih nalog ob požaru,
 • reden nadzor nad stanjem požarnega varstva v objektu in neposredni okolici,
 • redno usposabljanje zaposlenih delavcev za varstvo pred požarom.
Lastniki in uporabniki poslovnih in industrijskih objektov morajo imeti izdelano oceno požarne ogroženosti v skladu s Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti.

Kdo potrebuje oceno požarne varnosti?

Oceno požarne ogroženosti morajo izdelati lastniki in uporabniki poslovnih in industrijskih objektov.

Če želite naročiti storitev nas pokličite na 01/563 50 36 ali nam pišite.