Zakonodaja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

Varnost in zdravje pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu-ZVZD-1Uradni list RS, št. 43/11

 

Varstvo pred požarom

Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D

Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12

 

Varstvo okolja

Zakon o varstvu okolja (ZVO), Uradni list RS, št. 32/931/9656/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 41/04 – ZVO-1

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08108/09108/09– ZPNačrt-A, 48/1257/12 in 92/13

 

Varnost strojev

 

Gasilni aparati
i