Zakonodaja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

Varstvo okolja

Zakon o varstvu okolja (ZVO), Uradni list RS, št. 32/931/9656/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 41/04 – ZVO-1

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08108/09108/09– ZPNačrt-A, 48/1257/12 in 92/13

Varnost strojev
i