Se kdaj vprašate, kdaj in na kakšen način je delavec dovolj usposobljen, da svoje delo opravlja varno?

workplace-accidents (2)Teoretično in praktično usposabljanje je prilagojeno delovnemu mestu, njegovim potrebam in morebitnim nevarnostim. Le tako lahko zagotovimo pravilno uporabo predpisanih sredstev, osebne varovalne in delovne opreme za osebno varnost pri delu in hkrati zadovoljimo tudi zakonske predpise in določila.

Usposabljanje in izpit iz področja varstva in zdravja pri delu je obvezno za vse delodajalce, ne glede na velikost, število zaposlenih, dejavnost, obliko… Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in zanje brezplačno.

KDO POTREBUJE IZPIT?

  • Vodilne in odgovorne osebe v podjetju (tudi s.p.),
  • Zaposleni delavci v podjetju,
  • honorarno zaposleni delavci v podjetju,
  • študentje in dijaki.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in Zakonom o varstvu pred požarom je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela je obvezno tudi za delavce, ki opravljajo delo na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja ter za študente in dijake.

 

KDAJ JE POTREBNO OPRAVITI IZPIT?

Usposabljanje je potrebno izvesti ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delovno mesto, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo, ob bistveni spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu ter pred pretekom roka, ki je določen za občasne preizkuse usposobljenosti za varno delo v Izjavi o varnosti z oceno tveganja, vendar ta rok ne sme biti daljši od dveh let.

Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

 

NAMEN USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja delavcev za varno in zdravo opravljanje dela je pridobivanje znanj, spretnosti in navad ter seznanjanje z nevarnostmi in škodljivostmi na delovnem mestu ter ukrepi za odpravo le-teh. Usposabljanje mora biti zato prilagojeno posebnostim delovnega mesta.

S pravilnim izvajanjem teh ukrepov se delavci učinkovito varujejo pred poškodbami pri delu in boleznimi, povezanimi z delom.

 
 

IZVAJANJE USPOSABLJANJA ZA VARNO DELO

Pred izvedbo usposabljanja in opravljanjem izpita strokovni sodelavec delodajalca izdela Izjavo o varnosti z oceno tveganja. Z oceno tveganja ugotovimo morebitna tveganja in nevarnosti v delovnem procesu in na delovnem mestu. Na podlagi opredelitve nevarnosti, stopnje tveganja in ukrepov, ki so določeni v izjavi, se pripravi program usposabljanja, ki je osnova za teoretično in praktično usposabljanje delavcev.

Usposabljanje delavcev za varno delo izvaja strokovni sodelavec delodajalca po sprejetem programu. Na koncu usposabljanj je preverjanje z ustreznim preizkusom usposobljenosti.

Praktična usposabljanja je potrebno izvesti za vsa delovna mesta, za katere je iz ocene tveganja ugotovljena večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše.

 

GLOBE IN DENARNE KAZNI

Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalca, ki:

  • ne usposablja delavcev za varno opravljanje dela ali ne prilagaja in po potrebi obnavlja ter spreminja vsebine usposabljanja (prvi in drugi odstavek 38. člena);
  • ne zagotovi usposabljanja delavcev v njihovem delovnem času in zanje brezplačno (sedmi odstavek 38. člena).

 

IZVAJALEC USPOSABLJANJA – vloga strokovnega delavca

Usposabljanje za varno delo in preverjanje znanja izvaja strokovni sodelavec, ki ga določi delodajalec.

Delodajalec lahko usposabljanje delavcev zaupa strokovnemu delavcu znotraj svojega podjetja ali pa izbere zunanjega strokovnega sodelavca. Ti morajo izpolnjevati določene kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje in imeti dovoljenje za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu s strani ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Vloga strokovnega sodelavca je velika, saj mora nastopati kot izvajalec programa ter prevzeti naloge tako teoretičnega kot praktičnega usposabljanja ter izvajati naloge koordinatorja med delodajalcem in delavcem pri sprejemanju in izvajanju programa.

 

Business_Icons8Agil izpolnjuje pogoje in ima pridobljeno dovoljenje
za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu s strani
ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki vsebuje:

 

  • izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti,
  • pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo,
  • opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih (toplotne razmere, osvetljenost) in škodljivosti v delovnem okolju,
  • opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme.