Izdelava Izjave o varnosti z oceno tveganja

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu- ZVZD-1 mora vsak delodajalec (velikih, srednjih in majhnih podjetij ter ustanov) izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja, s katero pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu.

 

  • Izjava o varnosti je dokument, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen.

izjava o varnostiVsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Izjava o varnosti temelji na ugotovitvi možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar. Delodajalec mora pri načrtovanju delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, uporabe delovne in osebne varovalne opreme in uporabe nevarnih kemičnih snovi zagotoviti, da so bili upoštevani vsi vplivi na varno in zdravo delo delavcev ter da so okolje, postopki, prostori, oprema in snovi primerni in v skladu z namenom uporabe. Prav tako mora pri načrtovanju dela upoštevati duševne in telesne zmožnosti delavcev ter zmanjševati tveganja zaradi delovnih obremenitev, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri delu. Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu. Po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki.

  • Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti. Ocenjevanje tveganja je sistematično evidentiranje in proučevanje vseh dejavnikov delovnega procesa, z namenom ugotoviti možne vzroke za nastanek poškodbe, poklicne bolezni, bolezni v zvezi z delom ter škode in možnosti preprečevanja in zmanjševanja tveganja.

 

Strokovni delavec za varnost pri delu

Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu določiti strokovnega delavca, ki je za izvajanje strokovnih nalog neposredno odgovoren delodajalcu. Delodajalec določi vrsto, stopnjo in smer strokovne izobrazbe strokovnega delavca, z ozirom na obseg in vrsto dejavnosti ter število zaposlenih. Opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu lahko delodajalec poveri zunanjemu strokovnjaku ali strokovni službi, ki ima dovoljenje za tako delo. Strokovni delavec mora imeti za opravljanje nalog varnosti pri delu, po ZVZD-1, opravljen strokovni izpit oz. pridobljeno dovoljenje za delo za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:

  • izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti,
  • opravljanje periodičnih preiskav kemijskih, fizikalnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju,
  • opravljanje periodičnih pregledov delovne opreme,
  • izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo.
  • Pri izbiri strokovnega delavca ali podjetja za izvedbo strokovnih storitev varnosti pri delu moramo preveriti izpolnjevanje predpisanih pogojev.

Pooblaščeni zdravnik

Delodajalec mora zagotoviti, da naloge zdravstvenega varstva pri delu opravlja pooblaščeni zdravnik (zdravnik medicine dela) s koncesijo za opravljanje dejavnosti. Obseg nalog pooblaščenega zdravnika določa 33. člen ZVZD-1.

Varstvo pred požarom

Več o potrebnih ukrepih požarnega varstva, ki jih sprejme delodajalec, najdete na strani požarna varnost.

Prva pomoč

Delodajalec skupaj s pooblaščenim zdravnikom predvidi organizacijo prve pomoči, reševanje in evakuacijo v primeru poškodbe pri delu in kolektivnih nezgod. Omarica prve pomoči mora biti napolnjena s predpisano vsebino prve pomoči in kratkimi navodili za izkazovanje prve pomoči v skladu z določili Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu.

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja, s katero pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti.

Kdo potrebuje Izjavo o varnosti?

Izdelati in sprejeti jo mora vsak delodajalec. Kontaktirajte nas za izdelavo Izjave o varnosti z oceno tveganja.