Usposabljanje in opravljanje izpita iz varstva pri delu in požarnega varstva

Za redno in pogodbeno zaposlene delavce ali študente izvajamo izobraževanje, usposabljanje in preizkus znanja s področja varstva pri delu in požarnega varstva, ki ga zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu -ZVZD-1 in Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom.

Kako do izpita?

Tečaj se izvaja po programu izobraževanja za vašo dejavnost v prostorih vašega ali našega podjetja. Po zaključenem tečaju se piše test za preizkus znanja kandidatov. Možnosti za termin so od ponedeljka do petka med 7:00 in 15:00 uro, razen med prazniki. Za prijavo nas pokličite na 01/563 50 36 ali pišite na [email protected].

Izpit iz varstva pri delu

Namen usposabljanja delavcev za varno in zdravo opravljanje dela je pridobivanje znanj, spretnosti in navad ter seznanjanje z nevarnostmi in škodljivostmi na delovnem mestu ter ukrepi za odpravo le-teh. S pravilnim izvajanjem teh ukrepov se delavci učinkovito varujejo pred poškodbami pri delu in boleznimi, povezanimi z delom tako, da lahko varno opravljajo svoje delo brez posledic za zdravje do upokojitve.

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev za varno opravljanje dela ob:

  • sklenitvi delovnega razmerja,
  • razporeditvi na drugo delo,
  • uvajanju nove tehnologije,
  • uvajanju in novih sredstvih za delo,
  • spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Izpit iz požarnega varstva

Po določilih Zakona o varstvu pred požarom morajo biti vsi zaposleni usposobljeni za varstvo pred požarom, za kar je zadolžen delodajalec.

Delodajalec mora zaposlene usposobiti:

  • ob nastopu dela,
  • ob premestitvi na drugo delovno mesto,
  • ob spremembi ali uvajanju nove tehnologije ali nove delovne opreme.

Program in izvedbo usposabljanja opravi delodajalec sam, strokovni delavec ali zunanja organizacija, katere dejavnost je usposabljanje s tega področja, v skladu z določili Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom. Ne glede na to, kdo pripravi program, ga mora delodajalec pred pričetkom izvedbe potrditi.

Roki usposabljanja se določijo glede na oceno požarne ogroženosti. Če je stopnja požarne ogroženosti majhna ali zelo majhna, je obvezno usposabljanje samo ob nastopu dela (priporoča se tudi obdobno), če je srednja ali srednje povečana na 3 leta, če je velika ali zelo velika pa na 2 leti.

Za redno in pogodbeno zaposlene delavce ali študente izvajamo izobraževanje, usposabljanje ter preizkus znanja s področja varstva pri delu in požarnega varstva.

Kdo potrebuje izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti?

Vsi redno in pogodbeno zaposleni delavci ali študentje.

Program usposabljanja

Program teoretičnega zakonsko opredeljenega izobraževanja in usposabljanja iz varstva pri delu in požarnega varstva najdete tukaj.