Pooblastila in dovoljenja

DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG VARNOSTI PRI DELU

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  je v odločbi št. 02039-109/2005/4 z dne 24.05.2007, na podlagi 28. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), 18. člena Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS št. 42/03)

izdalo dovoljenje za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu:

 • opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih (toplotne razmere, osvetljenost) in škodljivosti v delovnem okolju,
 • opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme,
 • izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti,
 • pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo.

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  je v odločbi št. 10200-13/2014/7 z dne 07.07.2014, na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ter prvega odstavka 11. člena Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

izdalo dovoljenje za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu:

 • obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju (toplotne razmere in osvetlitvene razmere),
 • obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme.
POOBLASTILO ZA IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM

Uprava RS za zaščito in reševanje je v odločbi št. 8450-213/2011-3-DGZR z dne 14.10.2014, na podlagi 14. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 –popravek)

izdala pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom:

 • organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom,
 • izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije,
 • izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.
POOBLASTILO ZA PREGLEDOVANJE BREZHIBNOSTI DELOVANJA GASILNIKOV TER SERVISNO VZDRŽEVANJE

Uprava RS za zaščito in reševanje je v odločbi št. 8450-112/2012-7-DGZR z dne 16.2.2015, na podlagi 8. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04, 116/07 in 102/09)

izdala pooblastilo za pregledovanje brezhibnosti delovanja gasilnikov po navodilih proizvajalca ter za servisno vzdrževanje gasilnikov: Fipis, Pastor, Gloria, Gallus, Anaf, Total, Neuruppin, Ibs, Červinka, Ogniochron, Mobiak, ki vključuje:

 • ponovno polnjenje gasilnika po uporabi,
 • zamenjavo izrabljenih ali pokvarjenih delov gasilnika, ugotovljenih pri pregledih.
POOBLASTILO ZA PREIZKUŠANJE HIDRANTNIH OMREŽIJ

Uprava RS za zaščito in reševanje je v odločbi št. 8450-111/2012-2-DGZR z dne 27.2.2012, na podlagi 7. člena Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95 in 102/09)

izdala pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij in izdajanje potrdil o njihovem brezhibnem delovanju.

CERTIFIKAT NPK ZA PREGLEDNIKA MANJ ZAHTEVNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN INŠTALACIJ ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE

Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje je izdala CERTIFIKAT o nacionalni poklicni kvalifikaciji za Preglednika manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.

Evidenčna številka certifikata 8765865021-14-2015-89830 / 8765865021