Pooblastila in dovoljenja

DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG VARNOSTI PRI DELU
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  je v odločbi št. 02039-109/2005/4 z dne 24.05.2007, na podlagi 28. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), 18. člena Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS št. 42/03)

izdalo dovoljenje za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu:

 • opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih (toplotne razmere, osvetljenost) in škodljivosti v delovnem okolju,
 • opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme,
 • izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti,
 • pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo.

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  je v odločbi št. 10200-13/2014/7 z dne 07.07.2014, na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ter prvega odstavka 11. člena Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

izdalo dovoljenje za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu:

 • obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju (toplotne razmere in osvetlitvene razmere),
 • obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme.
POOBLASTILO ZA IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM

 

 • Pridobljeno pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom št. 8450-213/2011-6-DGZR z dne 06.03.2017:
 • organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom,
 • izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije,
 • izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.
 • rugih ukrepov varstva pred požarom.
POOBLASTILO ZA PREGLEDOVANJE BREZHIBNOSTI DELOVANJA GASILNIKOV TER SERVISNO VZDRŽEVANJE

Pridobljeno pooblastilo št. 8450-112/2012-9-DGZR z dne 14.12.2016 za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov po navodilih proizvajalca ter za servisno vzdrževanje gasilnikov Fipis, Pastor, Gloria, Gallus, Anaf, Total, Neuruppin, Ibs, Červinka, Ogniochron.

POOBLASTILO ZA PREIZKUŠANJE HIDRANTNIH OMREŽIJ

Pridobljeno poobastilo št. 8450-111/2012-5-DGZR z dne 11.9.2017 za preizkušanje hidrantnih omrežij in izdajanje potrdil o njihovem brezhibnem delovanju.

CERTIFIKAT NPK ZA PREGLEDNIKA MANJ ZAHTEVNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN INŠTALACIJ ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje je izdala CERTIFIKAT o nacionalni poklicni kvalifikaciji za Preglednika manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.

Evidenčna številka certifikata 8765865021-14-2015-89830 / 8765865021