Obveznost delodajalca je, da je vsak, ki je redno, začasno ali občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom.

Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom opredeljuje vrste in načine usposabljanje zaposlenih in drugih oseb:

Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

fire exerciseTo so osebe, ki imajo poseben pomen v organizaciji varstva pred požarom v povezavi z izvajanjem evakuacije. To je s strani odgovorne osebe izbrana oseba oz. zaposleni delavec, ki na ravni podjetja, oddelka, nadstropja, večstanovanjskega objekta skrbi za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Ta oseba se dnevno večkrat giblje po objektu in pregleda sredstva in naprave za začetno gašenje požarov (npr. nameščenost gasilnikov, dostopnost opreme, poškodbe na opremi…) in elemente evakuacijskih poti (prehodnost, urejenost…).

Naloge te osebe:

  • razumeti in poznati nastanek in razvoj pričakovanih požarov v delu objekta, za katerega je oseba odgovorna,
  • svetovati zaposlenim, kako delati varno in tako preprečevati nastanek požarov,
  • poznati delovanje in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, požarne odeje ipd.),
  • poznati evakuacijske poti, skrbeti za prehodnost le teh in o tem obveščati in opozarjati odgovorno osebo, pooblaščeno osebo in zaposlene,
  • usmerjati zaposlene ob vaji evakuacije in dejanski evakuaciji na evakuacijske poti,
  • voditi evidenco o osebah, ki so v času evakuacije ostale v objektu,
  • druge naloge glede na vrsto in namembnost objekta.

ZAKONODAJNE ZAHTEVE

Zakon o varstvu pred požaromslider-img2 določa, da je lastnik ali uporabnik poslovnih in industrijskih objektov odgovoren za varstvo pred požarom in lahko pooblasti ustrezno usposobljeno fizično ali pravno osebo, ki mu je odgovorna za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Kot odgovorno osebo lahko pooblasti tudi fizično osebo, ki ni zaposlena pri njem. V večstanovanjskih stavbah se lahko za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblasti ustrezno usposobljenega upravitelja.

Vsi delodajalci so zavezani izvajati usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom in odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Ta usposabljanja so periodična in jih je potrebno izvajati na 3 leta.

IZVAJALEC USPOSABLJANJA – vloga strokovnega delavca

Za izvajanje 20. člena Zakona o varstvu pred požarom je Ministrstvo za obrambo izdalo Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki določa:

  • vrste in periodičnost usposabljanja ter programe za usposabljanje in opravljanje preizkusov znanja zaposlenih na področju varstva pred požarom,
  • obveznosti delodajalca pri usposabljanju zaposlenih,
  • obseg in pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Usposabljanje za varno delo in preverjanje znanja izvaja strokovni sodelavec, ki ga določi delodajalec.
Delodajalec lahko usposabljanje delavcev zaupa strokovnemu delavcu znotraj svojega podjetja ali pa izbere zunanjega strokovnega sodelavca. Ti morajo izpolnjevati določene kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje in imeti dovoljenje za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu s strani ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.