Evakuacija je takojšen in hiter premik ljudi stran od grožnje ali dejanskega pojava nevarnosti. Primeri segajo od evakuacij majhnega obsega v zgradbah zaradi grožnje z bombnim napadom ali požara, do obsežnih evakuacij večjih območij zaradi poplav, obstreljevanja ali približevanja orkana.

V primeru ladje pomeni evakuacija umik na reševalne čolne, v primeru objekta pa na zbirno mesto izven objekta.

 

Na izvajanje evakuacije vplivajo trije dejavniki:

 • tehnični ukrepi, ki so vezani na objekt (vgrajene naprave za odkrivanje in gašenje požarov, krmiljenje evakuacijskih poti..)
 • gradbeni ukrepi ( dimenzije in izvedba evakuacijskih poti)
 • organizacijski ukrepi ( usposabljanje zaposlenih, izvajanje vaj evakuacije,..)

Zaporedje evakuacije lahko razdelimo v naslednje faze:

 1. odkrivanje
 2. odločitev
 3. alarm
 4. reakcija
 5. gibanja na območje pribežališča ali zbirnega mesta
 6. prevoz

 

KAJ JE NAČRT EVAKUACIJE?

EVAKUACIJSKI NACRT-smallNačrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti, v katerem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora in točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje začetnih požarov ter položaj ročnih javljalnikov požara.

Načrt mora biti nameščen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta zbirajo ali zadržujejo ljudje. Če je v objektu več lastnikov ali uporabnikov, morajo načrte evakuacije med seboj uskladiti.

KOMU JE NAMENJEN?

Namenjen je uporabnikom objekta, kjer le-ti lahko vidijo informacije o evakuacijskih poteh, gasilnikih, notranjih hidrantih, ročnem javljalniku in zbirnem mestu.

 

KDAJ POTREBUJEMO NAČRT EVAKUACIJE?

Za požarno bolj ogrožene objekte (ogroženost najmanj stopnja 3) in za objekte, v katerih je lahko hkrati več kot 100 ljudi, je treba izdelati načrt evakuacije. Načrt evakuacije je potrebno izobesiti v objektu.

 

KAKO IZDELATI NAČRT EVAKUACIJE?

Tako kot požarni načrt mora biti tudi načrt evakuacije izdelan v merilu, praviloma na formatu A4 ali A3 ali drugem formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov. Za označevanje izhodov iz prostorov in objekta, smeri evakuacije v objektu, ročnega javljalnika požara, naprav, opreme in sredstev za gašenje je treba upoštevati Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS, št. 138/04), ki določa, da se za izdelavo načrta evakuacije uporabljajo znaki po standardih SIST 1013 in SIST ISO 6790.

 

Domaci evakuacijski nacrtNaredite domači evakuacijski načrt! V primeru dima in ognja, mora vsak družinski član vedeti kaj storiti in kje je prostor, ki ste ga določili za zbirališče v primeru požara.

Vzemite si nekaj minut in skupaj z družino pripravite domača navodila za ravnanje in ukrepanje v primeru požara in načrt za varno evakuacijo.

 
 
 

KAJ VSEBUJE NAČRT EVAKUACIJE?

 • tloris etaže,
 • točko nahajanja,
 • evakuacijsko pot,
 • zbirno mesto,
 • mesta, kjer so nameščeni gasilniki, hidranti s poltogo cevjo,
 • položaj ročnih javljalnikov požara.

 

ZAKONODAJNE ZAHTEVE

Splošne zahteve za izvajanje evakuacije na področju varstva pred požarom opredeljuje Zakon o varstvu pred požarom, ki v 4. členu navaja tudi varen umik ljudi in živali s požarno ogroženega območja. Upoštevati je potrebno tudi podrejene akte Zakona o varstvu pred požarom in Zakona o graditvi objektov, ki podajajo še:

 • zahteve za gradbeno tehnične ukrepe in izvedbo evakuacijskih poti,
 • zahteve za izdelavo načrta evakuacije,
 • zahteve za odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
 • zahteve za praktično usposabljanje evakuacije iz objekta, ki se nanašajo na uporabnike poslovnih, industrijskih in večstanovanjskih objektov,
 • zahteve za urejenost, označevanje in permanentno vzdrževanje evakuacijskih poti po objektu.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE

Na podlagi sedmega odstavka 35. člena Zakona o varstvu pred požarom in Pravilnika o požarnem redu morajo lastniki ali uporabniki objektov, za katere je treba izdelati tudi načrt evakuacije, najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

Navedba »praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije« ne pomeni tudi dejanske evakuacije iz objekta v sklopu usposabljanja, lahko pa tudi. Kot praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije se smatra izvedba evakuacije iz objekta, lahko tudi le usposabljanje enega dela izvedbe evakuacije iz objekta, npr. ogled evakuacijskih poti, ogled zbirnega mesta, izvajanje evakuacije iz dela objekta, izvajanje evakuacije le izbrane ciljne skupine ipd.

 

Business_Icons6Še nimate izdelanega načrta evakuacije?

Če želite naročiti izdelavo načrta evakuacije, nas pokličite na tel. 01/563 50 36 ali nam pišite na [email protected].