Untitled-3Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije predstavljajo preventivne organizacijske ukrepe varstva pred požarom, katerih namen je zmanjšanje možnosti za nastanek požara, ob njegovem nastanku pa preprečevanje širjenje požara in zagotavljanje varne evakuacije.

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov morajo zagotoviti vsaj minimalno stopnjo požarne varnosti v objektu. To zagotovijo z organizacijskimi ukrepi, ki jih določa požarni red, ki ga morajo glede na slovensko zakonodajo zagotoviti vsi zgoraj omenjeni lastniki ali uporabniki.

Tako izboljšajo požarno varnost, ki zagotavlja varnost zaposlenih, premoženja in okolja.

 

NAMEN IN VSEBINA POŽARNEGA REDA

Požarni red je interni akt podjetja, ureja celoten sistem varstva pred požarom v objektu in določa:

 1. organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih pri preprečevanju nastanka požara,
 2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne razmere, kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri, tam kjer je to prepovedano,
 3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov,
 4. podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej,
 5. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,
 6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo,
 7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov,
 8. navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih,
 9. vrste in načine usposabljanja zaposlenih.

Lastnik objekta mora izdelavo požarnega reda prilagoditi predvsem trem pomembnim elementom: lastnostim objekta, pričakovanemu požaru in številu ter specifičnim lastnostim uporabnikom objekta.

Požarni red je dokument, ki ga je treba stalno ažurirati v skladu s spremembami v objektu ali njegovem delu, ki vplivajo na požarno varnost. Njegova vsebina mora biti smiselno prilagojena posebnostim in namembnosti posameznega objekta ali njegovega dela.

 

Skupni požarni red

Izdelajo ga lahko lastniki ali uporabniki objektov, v katerih je več lastnikov ali uporabnikovali za več objektov ali delov objektov istega lastnika ali uporabnika na različnih lokacijah. V tem primeru ni treba izdelovati posameznih požarnih redov ali pa se s posameznimi požarnimi redi določijo le tiste vsebine, ki niso določene v skupnem požarnem redu.

 

Kaj vsebuje izdelava požarnega reda?

POŽARNI RED, katerega dobi upravnik poslovnega objekta, vsebuje in določa:

 • organizacijo varstva pred požarom,
 • ukrepe varstva pred požarom,
 • navodila za ravnanje in ukrepanje v primeru požara,
 • vrste in način usposabljanja uporabnikov objekta za varstvo pred požarom.

Priloge požarnega reda:

 • izvleček požarnega reda,
 • načrt evakuacije,
 • navodila za zaposlene v primeru požara,
 • evidenčni listi o opremi za gašenje,
 • evidenčni listi o požarih in eksplozijah,
 • evidenčni list opreme, sredstev in naprav z roki in vrstami pregledov,
 • kontrolni list za posamezno vrsto opreme, sredstva in naprave.

 

ŠBusiness_Icons6e nimate izdelanega požarnega reda?

Če želite naročiti izdelavo požarnega reda s požarnimi ter evakuacijskimi načrti, nas pokličite na tel. 01/563 50 36 ali nam pišite na [email protected]. V mesecu požarne varnosti, oktobru, smo za vas pripravili 20% popusta na storitev, ki zajema:

 

 • izdelavo požarnega reda z evidencami in kontrolnimi listi,
 • izvlečke Požarnega reda z okvirjem in pod steklom za vsako etažo,
 • Požarni načrt – z okvirjem in pod steklom (računalniško izrisani),
 • table z označeno smerjo evakuacije,
 • table za končni izhod (velike IZHOD).