10-10-posebni-ukrepi-varstva-pred-pozarom-gasilnik-z-nalepko1Posebne ukrepe varstva pred požarom v naseljih ali naravnem okolju lahko predpiše ali razglasi vlada ali minister. Lokalna skupnost lahko predpiše ali razglasi posebne ukrepe le na svojem območju.

V času povečane požarne ogroženosti in ob velikih požarih v naselju oziroma naravnem okolju pristojni organi prebivalstvo opozarjajo in dajejo napotke, lahko pa tudi prepovejo izvajanje določene dejavnosti.

 
 
 
 

Business_Icons6V mesecu požarne varnosti, oktobru, smo za vašo varnost pripravili posebno akcijo “Gasilni aparat na prah ABC S6 z nosilcem in nalepko za označitev lokacije gasilnika za 36,60 EUR z vključenim DDV. Za nakup gasilnika, servis ali ponovno polnjenje nas kontaktirajte na [email protected] ali na telefonsko številko 01/563 50 36.

 

10-10-posebni-ukrepi-varstva-pred-pozarom-gasilnik-z-nalepkoLastnosti gasilnika:

 • gasilna sposobnost: 43 A 233 B
 • ustreza 12 gasilnim enotam A požarnega razreda oziroma 15 gasilnih enot B požarnega razreda
 • certifikat SP128/13 DIN EN3
 • garancijski rok: 30 mesecev, gasilniki drugih proizvajalcev 12 ali 24 mesecev
 • servisni interval: 24 mesecev, gasilniki drugih proizvajalcev 12 mesecev
 • življenjska doba: 25 let za gasilnike z notranjo jeklenko, 20 let za gasilnike na stalni tlak
 • gasilnik je prekrit s plastično prevleko zunaj in znotraj, zato ne rjavi
 • gasilni prah vsebuje silikon, zato se ne grudi in s tem zagotavlja nenehno funkcionalnost
 • zagotovljena je servisna mreža po vsej Sloveniji in Evropi
 • gasilnik ima najvišje gasilne sposobnosti, ki zagotavlja najvišjo učinkovitost gašenja

Ne pozabite, le vzdrževani in pregledani gasilniki zagotavljajo njihovo pravilno delovanje!

 

Načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Pri načrtovanju in izvajanju ukrepov varstva pred požarom je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in druge tehnične ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa:

 • zmanjšanje možnosti nastanka požara,
 • pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru,
 • varen umik ljudi, živali in premoženja,
 • omejevanje širjenja ognja in dima ob požaru,
 • učinkovito in varno gašenje požara ter reševanje v in iz objekta,
 • zagotovitev prometnih in delovnih površin za intervencijska vozila.

Pri načrtovanju prostorskih planskih aktov je potrebno zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja, potrebne odmike med objekti, poti za intervencijska vozila ter vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Prav tako je potrebno upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara v naseljih in vplive obstoječih in novih industrijskih objektov ter tehnoloških procesov.

Tudi pri projektiranju, gradnji in rekonstrukciji objektov je potrebno upoštevati pravila požarno varne gradnje. Naprave, napeljave, izdelki, elementi ter sklopi nosilnih konstrukcij objektov morajo biti zgrajeni in izdelani iz materialov, ki zagotavljajo požarno varnost.

Pri prevozu ali ravnanju s požarno nevarnimi snovmi je potrebno s preventivnimi ukrepi zmanjšati možnost nastanka požara, če pa že pride do njega, je potrebno ukrepati tako, da bo zagotovljeno varno reševanje in da bo škoda ob požaru čim manjša.

 

Požari v naravnem okolju

V naravnem okolju je potrebno načrtovati in izvajati preventivne ukrepe zlasti pri uporabi odprtega ognja in drugih požarno nevarnih opravilih.

Glavni posredni vzrok požarov v naravnem okolju je pretoplo in presuho vreme, glede načina povzročitve pa so na prvem mestu malomarnost, neprevidnost in nevednost ter naravni pojavi. Glede obsega in števila požarov najbolj izstopajo občine submediteranskega dela države.
Sistem ureja Uredba o požarih v naravnem okolju. Uprava RS za zaščito in reševanje, skupaj z Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom RS za gozdove, ugotavlja in razglaša veliko ali zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja na posameznem področju.

Stopnje požarne ogroženosti so:
1. zelo velika
2. velika
3. srednja.

Ko je za posamezno območje v naravnem okolju razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, je prepovedano:

 • kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj
 • puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

Ob veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti mora občina na svojem območju organizirati opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov.

 

Požari na gradbenih objektih

Vzroki požarov na gradbenih objektih so največkrat samovžig saj v dimnikih, iskrenje iz dimnika, kuhanje, okvare ter nepravilno delovanje električnih in grelnih naprav. V industrijskih objektih pa je na prvem mestu brušenje, varjenje, trenje in pregrevanje. Tovrstni požari običajno povzročijo veliko materialno škodo, predvsem uničujoči požari v industriji. Po načinu povzročitve pa so daleč na prvem mestu malomarnost, neprevidnost in nevednost.

 

Več informacij o preventivi najdete v člankih:

 

Vir: Agil in Uprava RS za zaščito in reševanje