Učinkovito upravljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu je dobro za delavce, posel in družbo kot celoto. Vsak delodajalec mora svojim zaposlenim pred začetkom zaposlitve zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1. Toda vse preveč pogosto se dogaja, da na področje varnosti in zdravja pri delu delodajalci gledajo le kot na nepotreben strošek in administrativno oviro.

V podjetjih, kjer se večino dejavnosti opravlja v pisarnah, je pogosto slišati: » Zakaj sploh potrebujemo varstvo pri delu, saj vendar nimamo tveganj«.

A tudi v pisarnah tveganja obstajajo, so le drugačna kot pri delavcih na gradbiščih ali v industriji, posledice pa se pojavijo kasneje. Najpogostejši ukrepi v teh primerih so ergonomska prilagoditev delovnega mesta z ergonomskimi stoli in primerno postavitvijo računalniške tipkovnice ter zaslona.

 

Obveznosti delodajalca glede varnosti pri delu

Poleg zagotavljanja zdravstvenih pregledov, obveščanja delavcev o nevarnostih ter sprejema ukrepov prve pomoči in evakuacije, je delodajalec po zakonu dolžan:

Z  globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje delodajalca, če ne opravi vseh obveznosti, ki jih predpisuje zakon.
Novi zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je začel veljati s 3.12. 2011 in prinesel nekaj novosti. Tako kot ZVZD določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom, ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in organe, pristojne za nadzor, hkrati pa posodablja določene pomanjkljivosti ZVZD.

Poglavitne novosti novega zakona:

  • nove pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev,
  • odprava administrativnih bremen in poenostavitve glede ocene tveganja in izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, še posebej za male delodajalce, samozaposlene in kmete,
  • vključitev promocije zdravje in predhodnega varstva v zakon,
  • spremenjena ureditev glede prve pomoči, varstva pred požarom in evakuacije,
  • vključitev določb glede nevarnosti nasilja na delovnih mestih s strani tretjih oseb, glede trpinčenja in nadlegovanja ter drugih oblik psihosocialnih tveganj,
  • vključitev določb o prepovedi alkohola, drog in drugih substanc,
  • zaostrene kazenske določbe.

Business_Icons3

Ali varnost in zdravje pri delu prinaša korist ali zgolj zakonsko obvezo?

 

Varstvo pri delu in požarno varstvo pridobivata tudi pri nas vedno večjo veljavo pri zagotavljanju kakovosti poslovanja in konkurenčnosti. Izkazala sta se kot pogoj uspešnosti in napredka gospodarstva in ustanov v svetovni gospodarski menjavi in pri razvoju znanja in tehnologij. Stanje varstva pri delu ter kulture varnosti je pomemben kazalec urejenosti in zanesljivosti podjetja in konkurenčne prednosti na trgu.

Eden izmed dejavnikov, ki je ključnega pomena, je denar.
Finančne prednosti urejenega področja varnosti in zdravja pri delu prinašajo zmanjšanje bolniških odsotnosti, zmanjševanje invalidskih upokojitev in zmanjšanje možnosti za tožbo s strani zaposlenih zaradi nezgode pri delu ali poklicne bolezni.

Skrb za zaposlene, ugled in samopodoba podjetja je drugi vidik urejenega področja varnosti in zdravja pri delu. Kajti podjetja, ki skrbijo za svoje zaposlene, jih cenijo in ustrezno izvajajo vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, vsekakor uživajo večji ugled od ostalih.

Več o varstvu pri delu najdete tu.