Varnost in zdravje pri delu ter varna in zdrava delovna mesta so osnovni standardi, ki jim moramo slediti za doseganje povečane kvalitete dela, gospodarske in ekonomske učinkovitosti ter s tem konkurenčne sposobnosti.

  1. Varnost in zdravje pri delu sta pomembni vrednoti za posameznika in podjetje.
  2. Zagotovitev varnega in zdravega delovnega mesta je prvi pogoj za uspešnost posameznika in podjetja.
  3. Varnost in zdravje pri delu sta sestavna dela konkurenčne prednosti podjetja.

most-common-workplace-accidentsDelovno okolje mora izpolnjevati zahteve, ki jih določajo naravne fiziološke omejitve človeškega organizma- mraz, vročina, čezmeren hrup, sevanje….

Varno delovno okolje in varne delovne razmere ustvarimo s tehničnimi, zdravstvenimi, socialnimi, vzgojnimi, pravnimi in drugimi ukrepi, s katerimi odkrivamo, preprečujemo in odpravljamo vzroke in vire, zaradi katerih lahko pride do poškodb pri delu, zdravstvenih okvar in obolenj delavcev.

Posledice nezgod so vedno nezaželene in pomenijo motnjo v delovnem procesu, ki povzročijo škodo posamezniku, podjetju in družbi.

Izjavo o varnosti z oceno tveganja je eden od pomembnejših dokumentov podjetja, saj zagotavlja ustrezne vire in podporo, kar vsem zaposlenim omogoči izpolnitev njihove varnostne naloge. Vsi zaposleni imajo temeljno dolžnost spoštovati dogovorjena pravila o varnosti in zdravju pri delu ter izvajati preventivne ukrepe.

dolznosti delodajalca1

ZAKAJ BI VLAGALI V DEJAVNOST, KI NA PRVI POGLED NE PRISPEVA K POVEČANJU VREDNOSTI PODJETJA?

Dobro ime podjetja že dolgo ne zagotavlja več njegove dolgoročne perspektive, saj so časi doživljenjsko zagotovljenega delovnega mesta preteklost. Uspešna podjetja morajo biti prožnejša, fleksibilna in varčna.

Pritisk s strani konkurence in potreba po zniževanju stroškov potiska varnost in zdravje na delovnem mestu v odrinjen položaj, saj je potrebno najprej poskrbeti za dejavnike, ki povečujejo prodajo. Vendar ne pozabite, da visok nivo varnosti podjetju omogoča rast in razvoj njegovih osnovnih dejavnosti v stabilnem okolju in vzdržuje visoko raven poslovne učinkovitosti.

Za preprečevanje škode in vseh možnih izgub uporabimo sistematičen in preventiven pristop, ki ga določa tudi Zakon o varstvu pri delu (ZVZD-1). Tako uvedemo, vzdržujemo in izboljšamo nivo varnosti s preventivnimi ukrepi.

 

VARNOST JE DOBRA NALOŽBA

Delovne nezgode in bolezenske odsotnosti zaradi nezdravega dela in delovnih mest predstavljajo vedno večji strošek, a že z uvedbo hitrih in preprostih ukrepov lahko veliko prihranimo. Poglavitni razlog za upoštevanje in zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja je finančne narave, pri tem pa ne smemo prezreti človeškega dejavnika.

Naj vas 5 poslovnih razlogov prepriča, da bo varnost in zdravje temelj vašega podjetja:

  1. Skriti stroški nezgod in bolezenskih odsotnosti

Na račun nezgod in bolezenskih odsotnosti nastanejo stroški, ki bremenijo podjetje. Večina teh stroškov je skrita in najverjetneje ne vodite evidence o dejanskih stroških, ki so nastali.

  1. Preventiva je najboljša naložba

Naložba na področju zdravja in varnosti je enako smiselna kot vsaka druga stroškovno učinkovita naložba.

  1. Skupni stroški se lahko opazno znižajo

Nižji stroški zaradi nezgod, skupaj s preventivo, omogočajo doseganje velikih prihrankov.

  1. Pričakovanja poslovnih partnerjev

Dobavitelji, kupci in zavarovalnice se vedno bolj zanimajo za vprašanje varnosti in zdravja kot bistveno sestavino poslovanja podjetja.

  1. Globe in denarne kazni

Z vidika upravljanja podjetja ima področje varnosti in zdravja poseben pomen, kajti zakonodaja določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.  Z globami od 500 do 40.000 evrov se lahko kaznuje delodajalca, ki prekrši zakon.