11-10-zakaj-so-potrebne-meritve-elektricnih-instalacijDa bi zagotovili varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav v stavbah ves čas njihove življenjske dobe in s tem omejili ogrožanje ljudi, živali in premoženja je izdelan Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.l. RS, št. 41/09, 02/12), ki zahteva, da morajo biti električne inštalacije projektirane, izvedene in vzdrževane tako, da:

 

 • se prepreči električni udar,
 • se prepreči prekomerno segrevanje njihovih elementov,
 • se prepreči vžig možne eksplozivne atmosfere,
 • se preprečijo podnapetostni, prenapetostni in prekomerni elektromagnetni vplivi,
 • se preprečijo nevarnosti prekinitve napajanja,
 • se preprečijo druge nevarnosti (npr. oblok, nenadzorovano mehansko delovanje),
 • zagotavljajo pravilno in nemoteno delovanje naprav in opreme, ki se priključujejo nanje in
 • ne ovirajo stalnosti in kakovosti dobavljene električne energije sosednjim inštalacijskim sistemom s prekomernimi nihanji napetosti ali drugimi tehničnimi motnjami.

Te zahteve se morajo upoštevati pri projektiranju in gradnji novih stavb ter rekonstrukciji obstoječih stavb in njihovem vzdrževanju.

Kaj so električne inštalacije?

Električne inštalacije so inštalacije in naprave, napajane z nazivno izmenično napetostjo do vključno 1000 V oziroma z nazivno enosmerno napetostjo do vključno 1500 V.

Nizka napetost je električna napetost do vključno 1000 V za izmenični tok in do vključno 1500 V za enosmerni tok.

 

Pregledi, preizkusi in meritve električnih instalacij

REDNI PREGLEDI:

 • Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki obsega pregled, preskuse in meritve električnih inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let.
 • Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo proti eksplozijsko zaščito, je potrebno izvesti v roku, ki ni daljši od 2 let.
 • Redni pregled električnih inštalacij v stanovanjskih stavbah je potrebno izvesti v roku, ki ni daljši od 16 let.

IZREDNI PREGLEDI:

izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost.

 1. Po končani izvedbi električnih inštalacij ter namestitvi električne opreme, strojev in naprav, po spremembah, obnovah, popravilih, je potrebno opraviti preverjanje ustreznosti in kakovosti električnih inštalacij, njihovih lastnosti, varnosti, zanesljivosti in funkcionalnosti ter uporabe predpisanih gradbenih proizvodov (vgrajene električne inštalacije).
 2. Pregleduje se celoten objekt ali pa zaključeno celoto dela objekta. Nov objekt je potrebno pregledati v celoti. Po spremembah, rekonstrukcijah in popravilih dela električnega inštalacijskega sistema, ki je del zaključene celote, je treba opraviti pregled vseh električnih inštalacij, ki sodijo v zaključeno celoto dela objekta, pri čemer je treba ugotoviti strokovno pravilnost in varnost tudi v tistem delu, ki se ni spreminjal, rekonstruiral ali popravljal.
 3. Po opravljenem pregledu mora preglednik na glavni razdelilnik namestiti svojo številko potrdila o usposobljenosti in datum opravljenega pregleda, kar omogoča inšpekcijski nadzor o zakonsko določenih preverjanjih in zagotovljeni varnosti električne inštalacije. Pregled vsebuje:
  • Vizualni pregled električnega razdelilnika v smislu standarda SIST HD 61439-1
  • Meritve v skladu s standardom SIST HD 60364-6
  • Zapisnik o pregledu z vsebino, ki je določena v standardu SIST HD 60364-6

 

Kdo lahko opravi pregled?

Varnost, zanesljivost in kakovost strokovno zahtevnih nizkonapetostnih električnih inštalacij lahko opravljajo le posamezniki, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo NPK ali ustrezno potrdilo za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele.

 

Business_Icon11Še nimate izdelanih meritev?

Če želite naročiti meritve elektroinstalacij in strelovodnih naprav, nas pokličite na tel. 01/563 50 36 ali nam pišite na [email protected].