Gasilni aparati so vse pogostejši v gospodinjstvih in le kvalitetno vzdrževani in redno pregledani lahko služijo svojemu namenu. To, kakšno naj bi bilo ustrezno pregledovanje in servisno vzdrževanje gasilnikov določa Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6198

Kdaj je potrebno opravljati servis gasilnih aparatov?

Za ustrezen pregled gasilnih aparatov je treba poskrbeti s servisom periodično 1x na leto. Izjema so novi ročni gasilniki, ki potrebujejo prvi pregled po dveh letih. Prav tako je potrebno vedeti, da aparat potrebuje servis vedno po njegovi uporabi ali poškodbi, saj je potrebno zamenjati iztrošene ali pokvarjene dele gasilnika, če je bilo tako ugotovljeno na pregledih.

Kaj mislimo, ko govorimo o vzdrževanju gasilnikov?

Vzdrževanje gasilnikov obsega pregled brezhibnosti delovanja gasilnika in servisno vzdrževanje po navodilih proizvajalca.

Kje je pravilno mesto za namestitev gasilnega aparata?

Pri umeščanju gasilnega aparata v prostor je ključno, da upoštevamo požarni načrt, v kolikor je ta seveda izdelan. Velja splošno pravilo, da je gasilnik potrebno namestiti blizu kraja, kjer lahko nastane požar vendar ne tako, da bi ga ta lahko zajel.

Kako pravilno namestimo gasilnik?

Pravilno namestitev gasilnih aparatov določa pravilnik v katerem je določeno, da:

(1) Gasilniki se namestijo na vidnih in dostopnih mestih, v bližini delovnih mest, tako, da so varni pred poškodbami in vremenskimi vplivi. Namestijo se v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni več kot 20 m od najbolj oddaljene točke prostora. Pri namestitvi gasilnikov se upoštevajo tudi navodila proizvajalcev.

(2) Gasilniki se namestijo tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal.

(3) Mesta, kjer so nameščeni gasilniki, morajo biti označena v skladu s standardom SIST 1013.

Kaj je standard SIST 1013?

Skladno s slovensko zakonodajo morajo biti vsi elementi požarne varnosti označeni z oznakami oz. piktogrami, ki ustrezajo standardu SIST EN 1013. Po zakonu je tako predpisano, da morajo biti označeni gasilniki vgradni zidni hidranti, tipke avtomatskega javljanja požara, evakuacijske poti in izhodi ipd.

Čemu služi nameščena oznaka na gasilniku po opravljenem vzdrževanju?

Vidna oznaka, ki jo mora po opravljenem vzdrževanju vzdrževalec namestiti na gasilnik predstavlja potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnika. Na njej morajo biti razvidni sledeči podatki:

  • naslov vzdrževalca,
  • vrsta opravljenega vzdrževanja,
  • datum opravljenega vzdrževanja,
  • datum naslednjega vzdrževanja po navodilih proizvajalca,
  • žig in podpis.

Viri:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200567&stevilka=2964