Namen požarnega reda

 Ta požarni red ureja celoten sistem varstva pred požarom v objektu in določa:

 

  1. organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih pri preprečevanju nastanka požara in najemnikov prostorov;
  2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne razmere, kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri, tam kjer je to prepovedano;
  3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov;
  4. podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej;
  5. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga;
  6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo;
  7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov;
  8. navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma najemnikov prostorov po požaru;
  9. vrste in načine usposabljanja zaposlenih.

Poglejte kaj vsebuje izdelava požarnega reda.