Pravilno delovanje hidrantnega omrežja omogoča gasilcem in uporabnikom objekta hitro in učinkovito gašenje požara. Kakovostni in redni pregledi hidrantnih omrežij so zato nujni in so hkrati tudi predpisani s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnega omrežja (Ur. L. RS št. 22/95, 102/09 in 60/20).

V sklopu preverjanja hidrantnega omrežja je potrebno ločiti med:

  • rednim tehničnim nadzorom hidrantnega omrežja,
  • preizkus hidrantnega omrežja.

Kakšna je razlika med preizkusom in rednim tehničnim nadzorom?

Preizkus hidrantnega omrežja se opravi ob novo vgrajenem hidrantnem omrežju, spremembi oziroma za pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju, nato se izvaja redni tehnični nadzor najmanj enkrat letno.

Kdaj je potreben preizkus hidrantnega omrežja?

Zavezanec mora opraviti preizkus hidrantnega omrežja in s tem pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju za:

  • novo vgrajeno hidrantno omrežje,
  • razširitev hidrantnega omrežja,
  • spremenjeni ali zamenjani del hidrantnega omrežja.

Preizkus je sestavljen iz dveh delov:

  1. pregled projektne dokumentacije,
  2. preizkus hidrantnega omrežja.

V sklopu preizkusa se preverja ali je zmogljivost hidrantnega omrežja v skladu z zahtevami projektanta ter ali so vgrajeni oz. postavljeni hidranti na mestih, kot jih je predvidel projektant.

Po končanem preizkusu mora izvajalec zavezancu izdati pisno poročilo, ki sta mu priložena merilni in hidrantni list s preizkusnimi podatki. Dokumentacijo mora zavezanec hraniti trajno.

Kako poteka postopek preizkusa hidrantnega omrežja?

Hidrantno omrežje preizkusi pooblaščeni izvajalec na podlagi predhodnega dogovora z naročnikom.

Izvajalec ne more preizkušati hidrantnega omrežja, ki ga je sam projektiral, gradil ali nadzoroval gradnjo.

Kdaj izvajalec izda potrdilo o brezhibnem delovanju?

  • na podlagi poročila, če ni pomanjkljivosti;
  • na podlagi obvestila zavezanca, da je pomanjkljivosti odpravil, če so bile ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti;
  • na podlagi dodatnega poročila, ko se na ponovnem preizkusu hidrantnega omrežja ugotovi, da je zavezanec odpravil vse pomanjkljivosti.

Redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja

Redni tehnični nadzor se izvaja najmanj enkrat letno.

Nadzor notranjega hidrantnega omrežja obsega vizualni pregled, s katerim se preveri stanje cevi, ročnika in tesnost.

Nadzor zunanjega hidrantnega omrežja obsega pregled stanja hidrantov, pripadajoče opreme, njihovih oznak in preizkus delovanja.

Po pregledu se omarice tako notranjega kot zunanjega hidrantnega omrežja zaplombira.

Viri: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2391