PožarZakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) določa, da ima vsak pravico do varstva pred požarom. Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom je treba zato pomisliti tudi na gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe.

Nekatere gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe živijo samostojno, nekatere potrebujejo občasno pomoč druge osebe ali oseb, nekatere pa pomoč potrebujejo stalno. V družinah, šolah, ustanovah, na delovnih mestih, kjer živijo, delajo ali se zadržujejo gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe je treba pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom upoštevati, da nekatere osebe ob požaru ne bodo zaznale dima ali ognja, ne bodo se mogle evakuirate same, ne bodo slišale opozorila za nevarnost požara

Načrtujte pravočasno

Ogenj se lahko hitro razvije v požar, zato je ustrezen odziv odločilnega pomena. Pri gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, gluhoslepih ter gibalno oviranih osebah se lahko zaradi zmanjšane slušne in vidne zaznave ali mobilnosti možnosti hitrega odziva zmanjšajo. Da bi lahko v nevarnosti pravočasno in pravilno ukrepali, je treba ukrepe varstva pred požarom načrtovati pravočasno.

Načrt evakuacije

Obveznost izdelave požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije določa Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11).

Za varno izvajanje evakuacije morajo biti evakuacijske poti in zasilni izhodi prosti in prehodni. Načrtovana evakuacija mora biti prilagojena tudi za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe in jim omogočati varno evakuacijo na zbirno mesto. Ovire lahko predstavljajo stopnice, pragovi, ozki prehodi, na hodnik postavljene omare, naprave, škatle in podobno, neprehodni zasilni izhodi, neravne in drseče notranje in zunanje talne površine, močni svetlobni signali, neustrezen naklon klančin ipd.

Evakuacijske poti morajo biti načrtovane, izvedene in vzdrževane tako, da omogočajo varen izhod vsem uporabnikom. Že pri projektiranju, gradnji in rekonstrukciji objektov je treba upoštevati pravila požarno varne gradnje. Naprave, napeljave in drugi elementi morajo biti narejeni iz materialov, ki zagotavljajo požarno varnost. Upoštevati je treba tudi predpise in standarde s področja graditve objektov, v katerih so opredeljene zahteve, ki omogočajo dostop, vstop in uporabo objektov brez grajenih in komunikacijskih ovir.

Povejte, da potrebujete pomoč!

Priporočamo, da gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe oziroma njihovi družinski člani ali skrbniki obvestijo sosede, sodelavce, sošolce, učitelje, osebe odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, da bodo ob evakuaciji potrebovali pomoč in kakšna naj bo ta pomoč.

Osebe, ki bodo pomagale

Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom je treba ugotoviti, koliko gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, gluhoslepih ter gibalno oviranih oseb je v stavbi, kje so (npr. v katerem nadstropju, stanovanju, pisarni, učilnici) in kakšno pomoč bodo potrebovale. Nekatere se bodo lahko evakuirale same, druge bodo potrebovale pomoč. Na podlagi števila oseb, ki bodo potrebovale pomoč, in njihovih sposobnosti, določite osebe, ki jim bodo pomagale. To so lahko tudi sošolci, sodelavci, sosedi. Dogovorite se, kakšne bodo zadolžitve/naloge oseb, ki bodo pri evakuaciji pomagale. Lahko nudijo oporo pri hoji, nesejo osebo, nesejo osebo na invalidskem vozičku, nosilih in drugih pripomočkih. Ob evakuaciji je treba poskrbeti tudi za pripomočke, nujne za ohranitev življenja (respirator, aspirator, nahrbtnik s kisikom ipd.) ter druge pripomočke, ki jih oseba uporablja (bergle, invalidski voziček, bela palica, pes vodnik ipd.).

Opomba: s pojmom osebe, ki bodo pomagale niso mišljene osebe, določene za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, ki so opredeljene v 6. členu Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11- popr.). Osebe, ki bodo pomagale so lahko sošolci, sodelavci, sosedi. Te osebe je treba seznaniti z nalogami, ki jih bodo imeli ob evakuaciji.

Pripomočki

Pripomočki za premagovanje višinskih razlik (stopniščna dvigala, klančine ipd.) in uporaba pripomočkov za evakuacijo (stopniščni vzpenjalnik, evakuacijski stol, deska, nosila ipd.) olajšajo evakuacijo. Razmislite o njihovi namestitvi. Osebe, ki bodo pomagale, naj se seznanijo, kje so ti pripomočki in kako se uporabljajo.

Običajnih dvigal se ob nevarnosti ne sme uporabljati. Za evakuacijo se smejo uporabiti le dvigala za gasilce ali dvigala za evakuacijo. Slednje lahko upravljajo usposobljene osebe že pred prihodom gasilcev.

Vaje evakuacije

Vaje evakuacije naj se izvajajo skupaj z gluhimi in naglušnimi, slepimi in slabovidnimi, gluhoslepimi ter gibalno oviranimi osebami ter osebami, ki jim pomagajo. Na vaji preverite, ali so načrtovane rešitve ustrezne, po opravljeni vaji pa odpravite ugotovljene nepravilnosti.

Preventivni ukrepi in priporočila

Usposabljanje se izvaja skladno s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11, 61/11-popr.). Ta med drugim določa, da mora biti program usposabljanja za varstvo pred požarom prilagojen potrebam in razmeram delovnega mesta ali delovnega oziroma bivalnega okolja, v katerem se izvaja ter vrsti in usposobljenosti udeležencev usposabljanja. Tako je treba tudi gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe seznaniti s preventivnimi ukrepi varstva pred požarom in z najpogostejšimi vzroki za nastanek požara (na primer pri kuhanju, kajenju, uporabi sveč, nepravilni uporabi kurilnih in grelnih naprav, uporabi jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom). Poučiti jih je treba, kako prepoznati nevarnost za nastanek požara in kako ravnati ob požaru. Seznanijo naj se tudi o tem, kdaj in kako poklicati številko za klic v sili 112 oziroma nanjo poslati kratko sporočilo (SMS).

Preventivni napotki s področja varstva pred požarom

Več o varstvu pred požarom lahko najdete na tej povezavi.

Izhodišča, priporočila in načini pomoči

Ste že pomislili, kako bi ob evakuaciji pomagali gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gibalno oviranim osebam? Te osebe delajo in živijo skupaj z nami in v nevarnosti bodo morda potrebovale našo pomoč.
Izhodišča, priporočila in načini pomoči (pdf)

Opomnik – načrtovanje evakuacije 

Opomnik za načrtovanje evakuacije je lahko v pomoč pri načrtovanju evakuacije za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe. Opomnik ni uraden dokument, uporablja se kot delovni pripomoček. Po potrebi se ga lahko dopolni, spremeni oziroma prilagodi. Opomnik se lahko uporablja le za potrebe izvajanja ukrepov varstva pred požarom in se izpolnjenega ne objavlja.
Opomnik – načrtovanje evakuacije (pdf)

Klic v sili

Več o klicu v sili na številko 112 na tej povezavi.

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje