Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik zagotoviti izdelavo varnostnega načrta.

Varnostni načrt je obvezna vsebina Projekta za izvedbo (PZI) in njegove dokumentacije.

S tem načrtom se planira postopek gradnje objekta, ki se ga izdela v skladu z  določbami Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in vsebuje določila o varstvenih ukrepih in normativih, ki se morajo upoštevati pri izvajanju del na gradbišču.

Kaj je varnostni načrt in kdo ga mora zagotoviti?

 • varnostni načrt je del projekta za izvedbo pri gradbenih delih
 • zagotoviti ga mora naročnik ali nadzornik projekt
 • z zagotovitvijo varnostnega načrta investitor izpolni del svojih obveznosti za zagotavljanje varnosti izvajalce
 • investitor je od leta 2002 soodgovoren za varnost na svojem gradbišču.

Z izdelavo varnostnega načrta se določi ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. V varnostni načrt mora biti vnesena vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču.

Kaj mora vsebovati varnostni načrt si preberite na naši spletni strani.

Kdaj je potrebna izdelava varnostnega načrta?

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. S tem načrtom se dejansko planira postopek gradnje objekta. Vsebina varnostnega načrta mora biti v skladu z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
V primerih, kadar naročniku ni potrebno zagotoviti koordinatorja (samo 1 izvajalec oz. delodajalec, gradnja enodružinske hiše do 350m2 neto površine brez posebno nevarnih del).
Delodajalec pa mora imeti poleg Izjave o varnosti z oceno tveganja izdelana tudi pisna navodila za varno delo kot zahteva 23. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Kdaj je potrebno prijaviti gradbišče?

Ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev, ali je predvideni obseg dela 500 človek-dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta pred pričetkom del sestaviti prijavo gradbišča, kot je to določeno v Prilogi III uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Naročnik ali nadzornik projekta mora prijavo poslati inšpekciji za delo najkasneje 15 dni pred začetkom del na takem gradbišču. Kopijo prijave je potrebno na gradbišču namestiti na vidno mesto. Naročnik ali nadzornik projekta mora ažurirati prijavo gradbišča v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja dela, v primerih uvedbe novega delodajalca ali začasne ustavitve del.

Kdaj je potrebno na gradbišču zagotoviti koordinatorja za varnost pri delu in kdo je lahko koordinator?

Naročnik mora obvezno zagotoviti enega ali več koordinatorjev, kadar je predvideno, da bodo dela na gradbišču izvajali (ali dela izvajajo) delavci dveh ali več izvajalcev. Izvajalec je po uredbi vsak delodajalec, ki izvaja delo na gradbišču (tudi podizvajalec ali kooperant).

Koordinator je lahko oseba, ki je opravila preizkus znanja za koordinatorja v fazi priprave projekta oziroma za koordinatorja v fazi izvajanja del.

Naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu:

 • usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu;
 • izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču;
 • zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;
 • preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;
 • zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.

Za izdelavo ponudbe nas pokličite na 01/563 50 36 ali nam pa nam na [email protected] pošljite naslednje podatke:

 • točen naslov investitorja,
 • vrsta in kratek opis gradnje,
 • ocenjena vrednost projekta,
 • predvideni datum začetka del,
 • predvideno trajanje del,
 • ocenjeno število delavcev na gradbišču,
 • ocenjeno število izvajalcev del,
 • podatke o kontaktni osebi in o telefonskih številkah.