Epidemija virusa COVID-19 je v obdobju, odkar vemo zanj, konkretno spremenila naša življenja in neposredno vplivala na različna področja našega življenja, med drugim je posegla tudi v naše delovno okolje. V ta namen je potrebno poskrbeti za ukrepe s katerimi preprečujemo oz. zmanjšujemo prenos virusa med ljudmi. 

9. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. L RS, št. 43/11) delodajalca zavezuje k zagotavljanju varnosti in zdravju delavcev pri delu.

Kar pomeni, da mora v ta namen izvajati ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu.

To vključuje preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje nevarnosti pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Ne glede na število zaposlenih je vsak delodajalec dolžan sprejeti pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja, samozaposlene osebe pa le v primerih, ko pri opravljanju dela obstajajo nevarnosti za nastanek poškodb oz. poklicnih bolezni.

V aktualni situaciji je torej za zagotavljanje zdravja delavcev potrebno sprejeti dodatne ukrepe, ki omogočajo varno in zdravo delo v danih okoliščinah. Za ta namen je treba izvesti dopolnitev dokumentacije z ukrepi, ki preprečujejo širjenje nalezljivih bolezni. Nujno potrebno je opraviti revizijo ocene tveganja za biološka in psihosocialna tveganja, kar vključuje:

  • definiranje delovnih mest s povečanim tveganjem za okužbo (visoka koncentracija zaposlenih, visoka fluktuacija oseb, delo s strankami ipd.) in morebitno prerazporeditev delavcev na čakanje na delo (nosečnice, delavci stari nad 65 let, delavci s težjimi obolenji ipd.),
  • izdelovanje načrta z rešitvami (delo od doma, drseči delovni čas, dodatni termini za malico, razporeditev miz in stolov z upoštevanjem priporočene razdalje…),
  • skrb za čiščenje in razkuževanje delovnih mest,
  • informiranje in izobraževanje zaposlenih o splošnih higienskih ukrepih, načinu obnašanja na delovnem mestu, načinu dela v organizaciji ipd.

Revizija ocene tveganja se torej sklada z zahtevami ZVZD-1, kjer piše, da jo je potrebno opraviti ob vsaki spremembi, ki lahko vpliva na oceno, še posebej pa:

  • če se ugotovi, da v oceni tveganja upoštevani podatki niso več ustrezni,
  • če se pokažejo možnosti za zmanjšanje tveganj pri delu,
  • ob spremembi zakonodaje in uporabi novih spoznanj na tem področju.  

Viri:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ZVZD-1