Opravljanje nalog koordinatorja za varno in zdravo delo

Izvajanje nalog koordinatorja na gradbišču v fazi pripravi projektov ali fazi gradnje

 • Izvajanje nalog koordinatorja za varno in zdravo delo v fazi priprave projektov,
 • izvajanje nalog koordinatorja za varno in zdravo delo v fazi gradnje,
 • izdelava varnostnih načrtov.

Prisotnost koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del na gradbišču

Tako koordinatorjem kot naročnikom se pogosto zastavlja vprašanje o nujnosti prisotnosti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, v fazi izvajanja del na gradbišču (kako pogosto in koliko časa naj bo koordinator na gradbišču). Odgovor na zastavljeno vprašanje je pomemben zaradi določitve cene storitve, še bolj pa, ko se ugotavlja, ali je koordinator svoje naloge na gradbišču ustrezno opravljal (npr. ob raziskavi nezgode), ali ne. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih minimalnega časovnega obsega seveda (tako kot tudi drugi predpisi) ne more določiti, določa pa naloge in odgovornosti koordinatorjev.   Naloge in časovna prisotnost koordinatorja na gradbišču 1-koordinator gradbiščeZa fazo izvajanja del so naloge določene v 8. členu Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Glede na specifičnost vsakega posameznega gradbišča se koordinator sam odloči, kako pogosto in koliko časa bo prisoten na gradbišču, da bo opravil naložene mu naloge. Na osnovi zbranih podatkov o gradbišču (velikost, trajanje, vrsta del, število izvajalcev in delavcev,…) in lastnih izkušenj se tudi odloči, ali bo naloge koordinatorja prevzel (podpisal pogodbo), ali ne. Osnovna izhodišča za prisotnost koordinatorja na gradbišču so lahko napisana že v varnostnem načrtu (npr. v terminskem planu), vendar pa tega po navadi v načrtu ni. Praksa zadnjih let je pokazala, da so koordinatorji (v večini primerov) premalo prisotni na gradbiščih. Med argumenti, ki jih običajno navajajo v svojih zagovorih so, da jim naročniki niso pripravljeni plačati primernega zneska za potreben obseg dela. Odločitev o sprejemu in izvedbi nekega dela (ali o prekinitvi že sklenjene pogodbe), je vsekakor na pogodbeni strani, to je koordinatorju. Ko je delo prevzel, pa je koordinator tudi polno odgovoren za kvalitetno opravljanje nalog iz uredbe.   Minimalna prisotnost koordinatorja na gradbišču V pomoč koordinatorjem in naročnikom pri sprejemanju odločitve o minimalni prisotnosti koordinatorja na gradbišču pa posredujemo naslednje mnenje oz. priporočilo: Prisotnost ob pričetku:
 • pred pričetkom urejanja gradbišča,
 • ob pričetku del vsakega novega delodajalca,
 • ob pričetku izvajanja vseh posebno nevarnih del.
 Periodično:
 • na vseh koordinacijskih sestankih,
 • v odvisnosti od števila delodajalcev in delavcev na gradbišču:
  • do 5 delodajalcev ali do 50 delavcev – vsaj 1 x tedensko,
  • 5 do 10 delodajalcev ali od 50 do 100 delavcev – vsaj 2x tedensko,
  • več kot 10 delodajalcev ali več kot 100 delavcev – vsaj 3x tedensko.
Priporočilo o minimalni prisotnosti na gradbišču je zgolj izhodišče. Če so potrebni pogostejši pregledi, se koordinator odloči na podlagi ugotovitev o nevarnostih in pomanjkljivostih na gradbišču in o upoštevanju oz. izvajanju varnostnih ukrepov. V primeru, ko delodajalci kljub opozorilom varnostnih ukrepov ne izvajajo, se koordinator za pomoč lahko obrne tudi na inšpekcijo za delo. V primeru, ko delodajalci na gradbišču varnostnih ukrepov ne izvajajo v skladu s predpisi in  koordinatorja ni na gradbišču v priporočenih terminih (ni zapisov v knjigi ukrepov za varno delo),  lahko inšpektor za delo, v skladu s svojimi pooblastili, ukrepa proti koordinatorju.

Potrebujete koordinatorja za varno in zdravo delo?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

Za izdelavo ponudbe nam pošljite naslednje podatke:

 • točen naslov investitorja,
 • vrsta in kratek opis gradnje,
 • ocenjena vrednost projekta,
 • predvideni datum začetka del,
 • predvideno trajanje del,
 • ocenjeno število delavcev na gradbišču,
 • ocenjeno število izvajalcev del,
 • podatke o kontaktni osebi in o telefonskih številkah.