Svetovna epidemija je s pomočjo digitalizacije poslovnih procesov in uporabe tehnologije povzročila, da vedno več posameznikov opravlja delo na daljavo.

Delo od doma ali delo na daljavo, je sploh razlika?

To, kdaj lahko govorimo o delu od doma, opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki ga definira kot delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so zunaj delovnih prostorov delodajalca.

O delu na daljavo pa govorimo, kadar delavec opravlja delo z uporabo informacijske tehnologije. Pomembno je vedeti, da se med delo od doma šteje tudi delo na daljavo.

Kdaj je primerno delo od doma?

Na to vprašanje mora odgovoriti delodajalec sam , po pregledu delovnih mest. Le na tak način se lahko odloči, katera delovna mesta v organizaciji je mogoče opravljati od doma in najpomembnejše, ali je mogoče tam zagotoviti tudi njegovo varno opravljanje.  

Kakšne so prednosti in slabosti dela od doma?

Takšna oblika dela ima kar nekaj pozitivnih učinkov (npr. zmanjšanje prometa, nižja obremenjenost javnega prometa, lažja časovna organizacija ipd.) vendar ob tem tudi nekaj slabosti, ki jih ne smemo prezreti. Med njih spadajo predvsem organizacija dela (obseg, delovni čas, nadzor ipd.), organizacija delovnega mesta (zagotavljanje delovnih sredstev, varnost in zdravje pri delu), slabša organizacijska kultura, običajno je manj tudi komunikacije.

Kako zagotavljati varnost in zdravje pri delu od doma?

Zaradi priprave dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu je zelo pomembno, da že na začetku zelo dobro definiramo kraj oz. prostor izvajanja dela. S tem je povezana tudi nova pogodba o zaposlitvi, ki jo morata skleniti delavec in delodajalec, saj se spremeni kraj dela. V Zakonu o delovnih razmerjih je določeno, da je delodajalec dolžan zagotavljati varne pogoje dela za delo od doma na način, da izdela in sprejme izjavo o varnosti v pisni obliki ter jo sproti dopolnjuje. Prav tako mora izdelati oz. dopolniti oceno tveganja. Na ta način sprejme ukrepe, ki so pomembni za to, da delo poteka varno in brez nevarnosti za zdravstvene okvare.

Na kakšen način je delodajalec dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri delu od doma?

Pri opravljanju dela od doma je potrebno, da upoštevata smernice varnosti in zdravja pri delu oba, tako delodajalec kot tudi delavec.

Naloge delodajalca so:

  • da zagotavlja varne in zdrave razmere za delo ne glede na vrsto dela, delovno mesto ali kraj, kjer delavec opravlja delo,
  • da zagotavlja ustrezno delovno okolje tudi v primeru izrednih razmer, kar pomeni da v sodelovanju s strokovnim sodelavcem poskrbi za sprejetje potrebnih ukrepov tudi za delo od doma,
  • da izda delavcem ustrezna navodila za varno delo, ki vključujejo tudi napotke glede varnega in zdravega dela od doma. 

Nasprotno pa je delavec dolžan upoštevati:

  • vse napotke delodajalca za varno in zdravo delo na določenem kraju izvajanja dela;
  • vse predlagane ukrepe, ki izhajajo iz ocene tveganja na določenem in ocenjenem delovnem mestu,
  • obveznost opravljanja dela v enakem obsegu dela, kot jih bodo opravljali delavci, ki bodo delali v prostorih delodajalca,
  • dogovorjeni način spremljanja dodeljenih delovnih nalog,
  • obveščanje delodajalca o opravljenih nalogah,
  • dosegljivost delodajalcu v času in na način, kot je bilo z delodajalcem dogovorjeno,
  • vse predlagane počitke in odmore med delom. 

Viri:

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pridobljeno s: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/112301#12.4.%20podpoglavje.

MDDSZ: Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARSCoV-2, verzija 1.3, 14. 4. 2020.